• wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas Sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, która odbyła się 27 czerwca 2016 roku rozpatrywano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu i jednomyślnie udzielili absolutorium.Za podjęciem uchwały byli wszyscy radni Powiatu Tomaszowskiego. W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o stanie środowiska w Powiecie za 2015 rok, z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok, przyjęła „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022” oraz „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2018”. Rada udzieliła dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii rzymsko-katolickich w Perespie, Suścu, Tomaszowie Lubelskim. Żulicach i Nabrożu. Na zakończenie obrad Rada Powiatu podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci kostki brukowej dla gmin Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Krynice i Ulhówek.

„Zbieramy Krew dla Polski”

W dniu 08.07.2016 r. od godz. 10.00 do godz.14.00 na parkingu przy sklepie Intermarche ul. Rolnicza 7. w Tomaszowie Lubelskim Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muszkieterami Intermarche w Tomaszowie Lubelskim organizuje ogólnopolską cykliczną akcję „Zbieramy Krew dla Polski”. W ramach akcji będzie można oddać krew w krwiobusie obsługiwanym przez Tomaszowski Oddział Krwiodawstwa, nauka udzielania pierwszej pomocy, nauka sposobu badania piersi prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Tomaszowskie Amazonki”, Stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej wyposażone w materiały o tematyce związanej z profilaktyką zażywania substancji psychoaktywnych tj. nikotyny, alkoholu, narkotyków i substancji zastępczych „dopalaczy”, profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych przez kleszcze oraz zdrowego stylu życia. stoisko dla dzieci z niespodziankami.Przygotowane są upominki dla honorowych krwiodawców oraz nagrody dla dzieci, Dodatkowo będą rozlosowane 10 szt. apteczek wśród osób które oddały krew w tym dniu. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do udziału w tak szlachetnej akcji Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim Muszkieterowie Intermarche.

Najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 27 czerwca 2016 roku /poniedziałek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.

– Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok,

– Informacja o stanie środowiska w Powiecie Tomaszowskim za 2015 rok.

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

– Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu tomaszowskiego.

– Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Tomaszowskim na lata 2014-2018” za rok 2015.

– Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.

Rada Powiatu podejmie również uchwały w sprawach:

   1/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2015,

2/ przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022”,

3/ przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018” ,

4/ przyjęcia „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016-2022”,

5/pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej,

6/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyszowcach,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

9/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła   w Perespie,

10/udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena w Suścu,

11/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Mary i   Panny w Tomaszowie Lubelskim,

12/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego   w Żulicach,

13/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Nabrożu,

14/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tyszowce,,  

15/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tomaszów Lubelski,

16/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Krynice,

17/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek,

 

Życzenia dla Przedsiębiorców

Z okazji przypadającego w dniu 21 czerwca 2016 roku Dnia Przedsiębiorcy składamy wszystkim przedsiębiorcom Powiatu Tomaszowskiego życzenia pozytywnych zmian, nowych szans, ciągłego rozwoju i niewyczerpanej energii. Życzymy wszystkim przedsiębiorcom, aby byli kreatywni, rozsądni i odważni, aby zamierzenia, plany, realizowane projekty tak w życiu osobistym jak i pracy zawodowej zakończyły się pełnym sukcesem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Teresa Chrastina

Starosta Tomaszowski

Jan Kowalczyk

XI Gala Wyróżnienia ,,Srebrny Gryf”.

17 czerwca 2016 roku w Zajeździe Biesiada odbyła się coroczna Gala Wyróżnienia „Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego”. Wyróżnienie Srebrny Gryf zostało ustanowione uchwałą Rady Powiatu w grudniu 2004 roku. Jego głównym celem jest uhonorowanie i wskazanie firm i organizacji oraz osób, które swoją przedsiębiorczością i kreatywnością wpływają na rozwój gospodarczy Powiatu Tomaszowskiego.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Pan Kazimierz Stocki – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pan Jacek Krok – Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Pani Agnieszka Domańska – Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości . Obecne były władze samorządowe Powiatu Tomaszowskiego: Przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Chrastina, Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak, radni powiatu, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek organizacyjnych Powiatu Tomaszowskiego.
Laureatami tegorocznej edycji wyróżnienia Srebrny Gryf zostali uhonorowani :
WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. za osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych i nowoczesnych technologii produkcji. Firma z branży metalowej powstała w 1969 roku, obecnie zatrudnia 174 osoby. Firma jest producentem specjalizującym się w produkcji skomplikowanych i precyzyjnych elementów złącznych wykorzystywanych w przemyśle lotniczym. W zakładzie stosowane są nowoczesne technologie produkcji, nowoczesne maszyny i oprzyrządowanie. Firma posiada  wiele wyróżnień, nagród i certyfikatów.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Tomaszowie Lubelskim za osiągnięcia w dywersyfikacji i doskonaleniu usług komunalnych. Firma powstała w 1963 roku zatrudnia 124 osoby,pozyskuje środki krajowe i zagraniczne na budowę wodociągów, kanalizacji, sortownię odpadów komunalnych, modernizację oczyszczalni ścieków i  zaplecza technicznego oraz wprowadza nowoczesne możliwości kontaktu i obsługi mieszkańców z firmą drogą elektroniczną. Spółka posiada także wiele certyfikatów, nagród i wyróżnień.
Roztocze Mieczysław, Marek i Tomasz Szaluś Hurtownia Piwa, Wina i Napojów Chłodzących Sp. J. za osiągnięcia w rozwoju różnych form działalności firmy rodzinnej.
Firma rodzinna założona w 1991 roku zaczęła od handlu hurtowego piwa i rozszerzyła swoją działalność o warsztat samochodowy oraz usługi turystyczne.  Jest laureatem wielu nagród, certyfikatów i wyróżnień.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Godzina i data wydania: godz. 10:37 dnia 20.06.2016 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.06.2016 r. do godz. 22:00 dnia 20.06.2016 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru lokalnie do około 100 km/h. Miejscami opady gradu, możliwy grad powyżej 3 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%

Uwagi: Przewiduje się kontynuowanie ostrzeżenia w godzinach popołudniowych.

Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek

70-lecie Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 11 czerwca 2016 r. Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim obchodził jubileusz 70-lecia.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania absolwentów z nauczycielami, przeglądanie dawnych kronik i zdjęć oraz od pochodu ulicami miasta zakończonym Mszą Świętą w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Następnie odbyła się część oficjalna w Tomaszowskim Domu Kultury, którą rozpoczął dyrektor szkoły pan Janusz Joniec okolicznościowym przemówieniem.

Uroczystość uświetniły również ciepłe słowa dostojnych gości, którzy na ręce dyrektora złożyli upominki i listy gratulacyjne.
W tym od przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w osobach: Wicestarosty Tomaszowskiego – Pana Jerzego Wereszczaka, Skarbnika Powiatu – Pani Barbary Pakosik, Sekretarza Powiatu – Pana Stanisława Cisło i Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – Pani Anny Pankiewicz, którzy wręczyli czek na 70 000 zł na doposażenie warsztatów szkolnych.

Podczas uroczystości na scenę TDK poproszeni zostali również emerytowani pracownicy kadry kierowniczej szkoły, gdzie dyrektor Janusz Joniec wręczył im pamiątkowe statuetki w dowód szacunku i wdzięczności za wieloletnią pracę.

Nie zapomniano o uczniach, którzy wnieśli swój wkład w kształtowanie wizerunku Jubilatki. Listy gratulacyjne, a także drobne upominki, otrzymali rodzice: Rafała Łachety, Wojciecha Murzacza, Radosława Mrozka, Jakuba Darmochwała oraz Kacpra Bieleckiego. Sukcesy sportowe i naukowe wymienionych uczniów, rozsławiają nazwę naszej szkoły nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wśród zebranych znaleźli się najstarsi absolwenci: panowie Władysław Matyjanka i Antoni Pliszka, którzy ukończyli szkołę w 1955 roku. Najmłodszym absolwentem okazał się Wojciech Murzacz, tegoroczny maturzysta.

Część oficjalna zakończyła się występem uczniów ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim, którzy recytacją i śpiewem zainspirowali zebranych do refleksji
i wspomnień.
tekst i zdjęcia: ZS Nr 4 w TL

II Wschodnie Forum Samorządowo- Gospodarcze

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się II Międzynarodowe Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Celem tego przedsięwzięcia, była międzynarodowa dyskusja nad prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE. Tegorocznym gospodarzem Forum było Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.
W konferencji wzięli udział między innymi: prof. Urszula Paprocka – Piotrowska Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, prof. Ihor Kocan – Rektor Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Arkadiusz Bratkowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Stanisław Adamiak – Konsul Honorowy Ukrainy, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta,  Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Andrzej Roter – Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ołeksij Kowalczuk Burmistrz Miasta Krzemieniec, Andrzej Ryl – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Szef Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Lublinie.
W trakcie sesji panelowych naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy dyskutowali m.in. o wpływie reguł konkurencji Unii Europejskiej na gospodarkę państw członkowskich, zadaniach administracji samorządowej w zakresie współpracy transgranicznej, odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy sesji poświęconej odnawialnym źródłom energii wzięli udział w wyjeździe studyjnym „Zastosowanie energetyki odnawialnej na Roztoczu” w czasie, której odwiedzili farmę fotowoltaiczną i wiatrową.

mat. www.tomaszow-lubelski.pl

II Transgraniczne Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

11 czerwca 2016 roku w budynku Agencji Rozwoju Roztocza w Tomaszowie Lubelskim odbyło się ,,II Transgraniczne Forum współpracy organizacji pozarządowych”.
W  spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz szkół na Ukrainie. Przyjechali goście z Czerwonogradu, Sokala, Sosnivki, Żółkwi i Kamionki Buskiej. Na Forum zaproszono także kilkanaście szkół i organizacji pozarządowych z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Uczestnicy Forum podzielili się  swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy oraz zastanawiali się nad rozwijaniem dalszej współpracy. Potem przyszedł czas na warsztaty branżowe. Efektem spotkania było również podpisanie listu partnerskiego między organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w dzisiejszym Forum.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Czajnia w Tomaszowie Lubelskim.

Nadchodzące imprezy i wydarzenia….

VIII odbył się Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

5 czerwca 2016 w Pawłówce, gmina Rachanie już  po raz VIII odbył się Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW.
Imprezę patronatem objęli Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk i Wójt Gminy Rachanie – Roman Miedziak, którzy byli także sponsorami.
Miejsce imprezy było wyjątkowe-park przy dawnej szkole urzekał wszystkich swoim urokiem i cieniem, który w upalny dzień był wprost pokrzepiający. Teren ten udostępnili jego właściciele Lidia i Henryk Malcowie, którzy byli też sponsorami za co w imieniu mieszkańców gminy Rachanie serdecznie dziękujemy. Podczas imprezy były prezentacje artystyczne, kulinarne, wystawy rękodzieła Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów działających na terenie gminy i całego powiatu. Było coś dla ucha, oka i ciała. Przy dźwiękach muzyki ludowej można było spróbować potraw regionalnych i nalewek przygotowanych przez panie z KGW. Niektórzy również tańczyli i śpiewali wspólnie z zespołami występującymi na scenie. Zaproszone zespoły z Ukrainy-Sokala i Żółkwi zaprezentowały piękny folklor ukraiński, który przypadł widzom do gustu. Imprezie towarzyszyła wystawa twórców ludowych z gminy Rachanie, którą przygotowała E. Szewczuk z GBP. Łącznie wzięło udział 30 zespołów i kół z powiatu tomaszowskiego. Panie z KGW w Pawłówce przygotowały poczęstunek dla wszystkich zespołów, zaproszonych gości i smaczną grochówkę dla uczestników imprezy. Na zakończenie do tańca przygrywał zespół „Bis” Kamila Pilusia, chętnych do tańca nie brakowało.

więcej zdjęć na stronie GOK w Rachaniach/fb
Strona 1 z 8312345...102030...ostatnia »