• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Sesja Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Teresa Chrastina zaprasza na obrady IV Sesji V Kadencji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 •  sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
 •  wybór biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ
 •  uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 •  uchwalenie statutu powiatu
 •  przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku
 •  delegowanie radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 •  zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok

Ogłoszenie o pracy

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Oferta ważna do: 31 marzec 2015 r.

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

·       ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

·       odbyły szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;

·       mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!
Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

·       życiorys;

·       komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

·       dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;

·       inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Oferujemy:

- narzędzia niezbędne do pracy;
– wsparcie merytoryczne;

- umowę cywilno-prawną.

 

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, adres e-mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 664 42 54 lub 570 812 807

CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

 

 

 

,,Srebrny Gryf”-edycja 2015

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF″-edycja 2015.
Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”.
Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski.
Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Termin zgłoszeń kandydatów: 16 stycznia – 18 maja 2015 r.
Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia wyłonieni zostaną do 30 maja 2015 r.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim:
www.powiat-tomaszowski.com.pl
Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali w miesiącu czerwcu 2015 roku.
Cel: Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.
Odbiorcy: Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/.
Zgłoszenia kandydatów: Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl
Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:
* Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
* Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
* Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Członkowie:
* Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
* Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej         Powiatu,
* 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
* Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.
Sposób wyboru laureatów: Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez    członków Kapituły.
Tryb Głosowania określa Kapituła.
W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu “Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “.
Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Do pobrania:
1. Ankieta-srebrny_gryf_2015
2. Wniosek-srebrny_gryf_2015

Powiat Tomaszowski na I miejscu

W ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2014 rok Powiat Tomaszowski zajął I miejsce. Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców.

1.Powiat Tomaszowski (lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2014

2.Powiat Jędrzejowski

3.Powiat Słupski

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
lider_powiat

Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

Rada podejmie uchwały w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na 2015 rok,

3/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

5/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,

6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok,

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 z uzasadnieniem.(1142376_874550)

Życzenia Świąteczne

images

W noc ciszy betlejemskiej, gdy Miłość schodzi na Ziemię, aby obdarzyć nas

pokojem, życzymy , aby ta piękna chwila napełniła serca radością , aby mały Jezus

błogosławił w każdy dzień. Życzymy, aby w tym szczególnym okresie nie zabrakło

miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła .Wraz z nadchodzącym Nowym 2015

Rokiem składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego życzenia zdrowia

i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze

marzenia.

Wicestarosta

Jerzy Wereszczak

Przewodnicząca Rady Powiatu

Teresa Chrastina

Starosta

Jan Kowalczyk

Tomaszów Lubelski, Boże Narodzenie 2014

Betlejemskie światełko w Starostwie

W poniedziałek 22 grudnia harcerki i harcerze z 10 drużyny  harcerskiej „Traperski krąg” z Suśca wspólnie z Komendantem Hufca ZHP hrcm. Anną Rojek przekazali Betlejemskie światełko pokoju władzom Powiatu Tomaszowskiego. Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak i Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło wspólnie zapalili betlejemski ogień. Wędrówka Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce rozpoczęła się w niedzielę w słowackim Svicie i potrwa aż do Wigilii.

SAM_3505SAM_3509SAM_3515

Akcja pomocy dla dotkniętych wojną mieszkańców wschodniej Ukrainy.

2014-12-09_akcja

Spotkanie opłatkowe sołtysów Powiatu Tomaszowskiego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów połączone ze spotkaniem opłatkowym. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Arkadiusz Bratkowski-członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Jerzy Wereszczak-wicestarosta Tomaszowski.

Obradom przewodniczył prezes Stowarzyszenia Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec. Wykład skierowany do rolników wygłosił Artur Banach- prezes firmy doradczej z Lublina,  a dotyczył on dotacji dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawicielka Banku Zachodniego WBK dyrektor Marzena Rabiega przedstawiła ofertę banku skierowaną do sektora rolniczego.

Przedstawiciele władz samorządowych Arkadiusz Bratkowski i Jerzy Wereszczak złożyli obecnym na spotkaniu sołtysom życzenia świąteczno-noworoczne.

SAM_3475SAM_3488SAM_3494

Powiat Tomaszowski najlepszy w Igrzyskach !

Drużyna Powiatu Tomaszowskiego zwyciężyła w Wojewódzki Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Seniorów na Lubelszczyźnie. Finał Igrzysk rozegrano w Zamościu w niedzielę 14 grudnia 2014 r. Zawodniczki i zawodnicy startowali w konkurencjach sportowych: piłce siatkowej i piłce nożnej, a także w zawodach sportowo-rekreacyjnych: rzucie lotką do tarczy, rzucie podkową do celu, kręglach, strzałach na bramkę, strzałach do kosza, wyścigach na hulajnodze. Rozegrano też zawody dla władz samorządowych. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Ewa Korkosz- nauczycielka w-f, Jerzy Wereszczak- wicestarosta, Andrzej Adamek- wójt gminy Bełżec i Stanisław Pryciuk- dyrektor OSiR. W rozgrywkach piłki nożnej zwyciężyła drużyna reprezentująca Powiat Tomaszowski w składzie: Zbigniew Kuczyński-trener, Bogdan Stawarski, Bogdan Piłat, Piotr Dec, Andrzej Orzechowski, Tomasz Nastałek, Zenon Maksymiak, Tomasz Słotwiński, Jarosław Korzeń, Krzysztof Kęczkowski.

1909407_894159683937201_904746956094157932_o10694255_894154257271077_4203506839219119680_o10865744_894158117270691_4772591750570033035_o1978488_894157130604123_7216288075191034523_o

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Rada powołała komisje stałe i ustaliła ich  przedmiot działania. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Dawidowski.  Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Teresa Eifler, a Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Krupa. Przewodniczącym  Komisji Promocji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wybrany został Piotr Cisło, a Andrzej Walczak przewodniczyć będzie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu wybrano Piotra Janickiego. W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomasowskim na rok 2014. Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami    wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów   aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Na zakończenie obrad Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Jana Kowalczyka, które pozostało w takiej samej wysokości,jak w poprzedniej kadencji.

Strona 1 z 6712345...102030...ostatnia »