• Funusze Europejskie 2014-2020
 • Newsletter

 • EWUŚ
 • Dane meteo

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Życzenia Świąteczne

49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

PLAKATpoprawka

Regulamin i Karta zgłoszenia 49 OFKi ŚL

Dzieci z życzeniami w Starostwie

Dziewczynki z przedszkola „Baśniowa kraina” wraz z opiekunkami złożyły Wielkanocne życzenia władzom Powiatu Tomaszowskiego. Zyczenia, pod nieobecność Starosty przyjął Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło.

DSC_0349DSC_0350

Dni Otwarte w ZS Nr 2

1DSC_084916677760559_7abca252a4_o16838015856_8a9a9a5669_oDSC_0008DSC_0118DSC_0301DSC_0335DSC_0317

Komisarz Wyborczy w tomaszowskich szkołach

W Zespołach Szkół Nr 2 i Nr 3 w dniu 31 marca 2015 r. odbyły się spotkania Komisarza Wyborczego w Zamościu Pani Renaty Bodys i Dyrektora Biura Wyborczego Pani Anny Chrzan z tomaszowską młodzieżą ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.Celem spotkań było zaznajomienie młodych ludzi o zasadach głosowania w wyborach prezydenckich i parlamentarnych , o przepisach Ordynacji Wyborczej i innych kwestiach dotyczących m.in. kampanii wyborczej, obwieszczeń itp.Zainteresowanie uczniów było bardzo duże, a młodzież chętnie wysłuchała wszystkich prezentowanych informacji.

Dzień autyzmu

plakat-A3

Sesja Rady Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lub. 30 marca 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu. Na początku obrad Starosta Jan Kowalczyk przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji, realizacji uchwał Rady Powiatu oraz udziału członków Zarządu w spotkaniach i konferencjach. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji- mł. insp. Robert Szewc oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –Komendant St. bryg. Stanisław Kielech przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego i stanie ochrony przeciwpożarowej za 2014r. Z kolei lek. Weterynarii Włodzimierz Religa z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Barbara Piskorska- przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego poinformowali radnych o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego w 2014 roku. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach dotyczących podziału środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych, powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, wyrażenia zgody a w sprawie przyjęcia do prowadzenia  przez Gminę Łaszczów zadania publicznego w zakresie oświaty , udzielenia pomocy finansowej miastom i gminom Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów artystycznych na zakup sprzętu, wyposażenia, strojów i instrumentów muzycznych.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TOMASZOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/20165

Szkoła

klasy

Zespół Szkół Nr 1 im.Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lubelskim, ul.Wyspiańskiego 8

http://lo-tomaszow.pl

Liceum Ogólnokształcące z klasami:

język angielski-matematyka-fizyka,

biologia-chemia-fizyka,

język polski-historia-wiedza o społeczeństwie,

język angielski-geografia-informatyka.

Zespół Szkół Nr 2 im.gen.Wł.Sikorskiego
w Tomaszowie Lubelskim,
ul.Żwirki i Wigury 3

http://www.zs2sikorski.internetdsl.pl

Liceum Ogólnokształcące z klasami:

język polski-historia-wiedza o społeczeństwie,

matematyka-informatyka-fizyka,

biologia-chemia,

geografia-wiedza o społeczeństwie- język angielski,

Zespół Szkół Nr 3 im.Macieja Rataja
w Tomaszowie Lubelskim, ul.gen.Hallera 5

http://www.zsnr3.odt.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

kucharz

Technikum:

technik informatyk,

technik ekonomista,

technik hotelarstwa,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

Zespół Szkół Nr 4 im.Jarosława Dąbrowskiego
w Tomaszowie Lubelskim,
ul.Żwirki i Wigury 7

http://www.zs4.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

operator obrabiarek skrawających,

mechanik pojazdów samochodowych,

elektromechanik pojazdów samochodowych,

mechanik maszyn i urzadzeń drogowych,

klasa wielozawodowa-kucharz,piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, sprzedawca i inne,

Technikum:

technik mechanik-obróbka skrawaniem,

technik pojazdów samochodowych,

technik elektryk,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

technik logistyk,

technik mechanizacji rolnictwa .
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

Zespół Szkół Nr 5 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

ul.Kościelna 25

http://www.zs5tyszowce.pl

Liceum Ogólnokształcące z klasami:

biologia-chemia-…

geografia-informatyka-…

historia-wiedza o społeczeństwie-

język angielski, język francuski,…

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w Tomaszowie Lubelskim,
ul.Wesoła 1

http://www.soswtomaszowlub.
szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ,

Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałem  dla dzieci z autyzmem ,

Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ,

Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, kierunek – Kucharz i Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej ,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Konferencja „Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki”

„Wsparcie dla biznesu w powiecie tomaszowskim w zasięgu ręki” pod takim hasłem Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim wraz z Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali konferencję, której adresatami byli przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy rynku pracy działający na terenie powiatu tomaszowskiego.

Gospodarzami spotkania byli Pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski oraz Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

Konferencja zorganizowana została w celu poinformowania o możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Jako pierwszy ze swoją prezentacją na temat nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wystąpił Pan Rafał Sobiech – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Następnie Pan Mariusz Majkutewicz – Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przybliżył kwestie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Kolejnym z prelegentów konferencji była Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, która poruszyła kwestie pomocy dla pracodawców i ich pracowników, którą można uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przybliżyła zagadnienia nowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Podczas konferencji poruszono kwestie związane z planowanymi inwestycjami w powiecie tomaszowskim, które przedstawił Pan Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ofertę instytucji otoczenia biznesu na przykładzie Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. i Tomaszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przedstwili kolejno Pan Marcin Rechulicz – Prezes ARR i Pan Rafał Nędzyński – Prezes TIP.

Zagadnienia dotyczące lokalnego rynku pracy oraz propozycje jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim dla pracodawców szczegółowo omówiła Pani Anna Kołaszewska – Zastępca Dyrektora PUP w Tomaszowie Lubelskim.

Jako ostatnia z prelegentów wystąpiła Pani Marta Fiodun z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, która przedstawiła możliwości refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Konferencja odbyła się 27 marca 2015 roku, w budynku Agencji Rozwoju Roztocza, który znajduje się przy ul. Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 130 osób.

Foto: Katarzyna Wywrocka (www.wywrocka.pl)

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na obrady V  Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. 
Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 marca 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.                       
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji.

5.Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu  w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w  roku 2014.

9.Ocena stanu sanitarnego powiatu tomaszowskiego za 2014 rok.

10. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego  w 2014 roku.

11.  Informacja o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim  za rok 2014 oraz najważniejszych zadaniach na rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków
    przeznaczonych  na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2015 rok , 

2/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  powiatu tomaszowskiego ,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łaszczów w sprawie przyjęcia do prowadzenia  przez Gminę Łaszczów zadania publicznego w zakresie oświaty ,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce ,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

12/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

13/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

14/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

15/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

                   Przewodnicząca Rady Powiatu

                              Teresa Chrastina

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

10996902_828220217214520_5918759906659446435_o

Nasze twórczynie ludowe nagrodzone

Ogłoszono wyniki 39. Konkursu Wielkanocnego na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorem jest Zamojski Dom Kultury.
Wśród laureatów znalazły się panie zamieszkujące powiat tomaszowski. Na konkurs wpłynęły prace od 44. twórców z terenu Zamojszczyzny.

Komisja obradowała w składzie: Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Zamojskiego (przewodniczący jury), Elżbieta Gnyp – Starostwo Powiatowe w Zamościu, Janusz Nowosad – dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, Ewa Kowalczyk – Rada Programowa STL i Irena Kozubowska – Rada Programowa STL
Jury oceniała prace kładąc szczególny nacisk na wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym oraz kultywowania ludowej tradycji wielkanocnej.
Rękodzieło oceniono w dwu kategoriach: tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej, która nawiązuje do obrzędowości ludowej.
W kategorii tradycyjnej twórczości ludowej nagrodzono:

 • I miejsce: Stanisławę Rozmiarkowską z Tereszpola i Katarzynę Zygmunt z Korytkowa Dużego.
 • Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały: Alfreda Urbańska z Hrubieszowa (za tradycyjne palmy i pisanki) i Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej (gm. Tarnawatka).
 • Trzecią nagrodę dostała Elżbieta Dudek z Rozdołów.
 • Nagrodę specjalną jury przyznało za rzeźbę o tematyce wielkanocnej Leonardowi Łozie z Niewirkowa.
 • Wyróżnienia otrzymały: Henryka Gancarz ze Strzyżowa, Helena Prus z Dołhobyczowa i Teresa Runo z Tereszpola.

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej nagrodzono:

 • I miejsce: Izabelę Kalenowską z Zamościa,
 • II miejsce zajęła Jolanta Kliszcz z Tyszowiec,
 • trzecia nagroda powędrowała do Barbary Greszty z Soch.
 • Wyróżnienia otrzymały: Edyta Jersak z Rozdołów i Bronisława Ostrówka z Tyszowiec.

Serdecznie gratulujemy!!!

Strona 1 z 7012345...102030...ostatnia »