• Funusze Europejskie 2014-2020
  • Newsletter

  • EWUŚ
  • Dane meteo

  • wirtualnyspacer
  • prezentacja-wkraj
  • prezentacja-lgd

10 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.

        Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą na podstawie uchwały Nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.10.2005 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Tomaszowie Lubelskim.W swoich działaniach pracownicy Ośrodka realizują zadania polegające na wsparciu rodzin dysfunkcyjnych, doświadczających różnorodnych sytuacji trudnych, kryzysowych profesjonalną pomocą, udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzeniu poradnictwa psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej – rodzinnej i indywidualnej, zaś w uzasadnionych przypadkach kierują na terapię długoterminową prowadzoną przez podmioty zewnętrzne. Pomoc udzielana jest zarówno w formie ambulatoryjnej, jak też telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 8.00 do 20.00. W uzasadnionych czy nagłych przypadkach pracownicy prowadzą interwencje w terenie, np. w sytuacji samobójczej śmierci członka rodziny (wsparcie jego bliskich), śmiertelnego wypadku komunikacyjnego czy też gwałtu.W ciągu 10 lat łącznie udzielono 13 184 porady. W tym okresie ze specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku skorzystało 3205 osób pochodzących z 2352 rodzin z powiatu tomaszowskiego.Pracownicy Ośrodka podejmują także liczne działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zjawiskom kryzysowym oraz promowanie i wspieranie umiejętności adekwatnego radzenia sobie w obliczu kryzysu. W tym nurcie zrealizowano wiele inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów. Psychologowie OIK prowadzą spotkania, warsztaty, pogadanki profilaktyczno-edukacyjne. Uczestniczyło w nich łącznie 2500 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej opracował i koordynuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim.Wszystkie te działania prowadzone były przez wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą obecnie 4 psychologowie, pracownik socjalny i prawnik, pani księgowa i pracownik obsługi.Ośrodek Interwencji Kryzysowej stale się rozwija, co widać w podejmowanych nowych inicjatywach i nowych tematach. Pracownicy Ośrodka starają się rozpoznawać potrzeby ludzi i problemy, jakie pojawiają się w społeczeństwie.

Sesja Rady Powiatu

W  dniu 30 listopada 2015 roku, o godz.9.00, w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XI Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Informacja – Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

– uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie,

– reasumpcji uchwały NR XXXVIII/410/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27października 2014 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

– zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

.                                                                                                                                                                                                                                        

Z głębokim żalem przyjeliśmy wiadomość, że w dniu 20 listopada 2015r. zmarł ś.p. Edward Żuk Starosta Tomaszowski w latach 1998-2006. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.Pogrzeb ś.p. Edwarda Żuka odbędzie się w poniedziałek 23 listopada2015r. Wyprowadzenie ciała z kaplicy Św. Wojciecha przy ul.Klasztornej o godz. 13.00 do kościoła NSJ przy ulicy Lwowskiej, gdzie zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa.

Nowe skarby w Muzeum Regionalnym.

W ostatnich dniach do Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim trafiło niezwykle cenne znalezisko archeologiczne: skarb biżuterii kobiecej z okolic grodziska w Czermnie, domniemanej stolicy Grodów Czerwieńskich. Wstępne datowanie przez dr. hab. Marcina Wołoszyna Prof. UR umiejscawia to znalezisko w X wieku. Znajduje się w nim 96 zabytków pochodzących z warsztatów rzemieślniczych reprezentujących bardzo wysoki kunszt złotniczy. Analogie zabytków znajdują się w znaleziskach polskich oraz na południe i wschód od Polski. Jest to jedno z najważniejszych znalezisk archeologicznych po 1989 r. W przededniu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz początków państwa polskiego będzie to znakomity prezent dla badaczy tego okresu i całego społeczeństwa. Aktualnie Muzeum posiada jedną z największych kolekcji biżuterii wczesnośredniowiecznej w Polsce , na którą składają się 4 skarby datowane od X do XIV wieku.
Więcej zdjęć na stronie Muzeum Regionalnego.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2016 roku

Ogłoszenie o konkursie

Biuletyn Informacji Publicznej: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=171

50 lat Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

W sobotę 7 listopada 2015 roku odbyły się uroczystości 50 lecia Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, znanej przez większość mieszkańców jako ,,Budowlanka”. Obecnie  uczy się w szkole 789 uczniów w 27 klasach. W ramach zespołu szkół funkcjonują Technika kształcące  w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz ZSZ: kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przez wszystkie lata nauki mury szkoły opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów.
Honorowy patronat nad uroczystością 50-lecia Szkoły objął Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Dyrekcja szkoły, byli i obecni nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, absolwenci. W miłej i koleżeńskiej atmosferze zwiedzano zmodernizowaną szkołę.
Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie szkoły oraz  tutaj.

 

Uroczystości w Siedliskach

W Siedliskach gm. Lubycza Królewska odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na grobie Pawła Sapiehy pierwszego Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Na uroczystości przybyły delegacje Oddziałów Wojewódzkich PCK z Podkarpacia, Małopolski, Warszawy i Lublina. Obecny był Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik. Władze Samorządowe reprezentowali Stanisław Cisło Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego i Marek Kellner Sekretarz Gminy Lubycza Królewska. Gospodarzy uroczystości reprezentowali Krzysztof Chyżyński Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim i Alina Pliżga Członek Zarządu Oddziału Rejonowego. Przybyła również Marzena Rabiega Dyrektor Oddziału BZ WBK w Tomaszowie Lubelskim, banku który był jednym ze sponsorów uroczystości. Po uroczystej mszy świętej w intencji Księcia Pawła Sapiehy odprawionej w Kościele Parafialnym w Siedliskach przez proboszcza Księdza Krzysztofa Szynala uczestnicy udali się na cmentarz na grób Pawła Sapiehy. Odsłonięto tablicę pamiątkową oraz złożono wieńce i zapalono znicze. Następnie odbyło się spotkanie w Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach, gdzie wykład nt. postaci Pawła Sapiehy wygłosił miejscowy regionalista Zdzisław Pizun. Organizacja uroczystości była możliwa dzięki projektowi złożonemu przez Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lub. „Książę Paweł Sapieha –reminiscencja, inspiracja, autorytet” dofinansowanemu przez Fundację Banku Zachodniego WBK w programie „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”

DSC_2112DSC_2121DSC_2130DSC_2133

Zaproszenie na spektakl teatralny w TDK

plakat

Seminarium informacyjne dla przedsiębiorców

W dniu 21 października b. r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne pn „Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE”.

Spotkanie otworzył Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski oraz Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Jacek Paprota.

Celem spotkania było przedstawienie przybyłym przedsiębiorcom możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój i inwestycje w nowe technologie. Przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawił program wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Programy krajowe omówił przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
Pani Marta Puczyk- Konsultant międzynarodowej sieci informacyjno-doradczej Enterprise Europe Network przedstawiła ofertę współpracy z firmami zagranicznymi oraz promocji firm na rynkach zagranicznych.
Jednym z punktów spotkania było wręczenie Listów Gratulacyjnych od Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego przedsiębiorcom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w uroczystej X Gali Wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego, która odbyła się w czerwcu bieżącego roku.

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy otrzymali wyróżnienia jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„Ekonomik” mistrzem

W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21 października 2015r. odbyły się mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Ludowych Zespołów Sportowych w piłce siatkowej chłopców na rok 2015. W zawodach udział wzięło 6 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu. Zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim( trener- Halina Bojko), która w finale 2:1 pokonała drużynę Zespołu Szkół Nr4. Trzecie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Nr 1. Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy z rąk Starosty Tomaszowskiego Jana Kowalczyka. Organizatorem zawodów była Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Tomaszowie Lubelskim.

Na zdjęciu Mistrzowie Powiatu Tomaszowskiego LZS.

 DSC_2086

 

Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Plastycznego „Barwy Roztocza” i podsumowanie IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Roztocza

barwy_roztocza1-tomaszowiak

Dzień Edukacji

W dniu 14 października 2015 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja odbyło się Powiatowe Święto Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się: kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Jan Lelonek, Skarbnik Powiatu – Barbara Pakosik, Sekretarz Powiatu- Stanisław Cisło, Andrzej Walczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki, Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej- Anna Pankiewicz oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. W swoim wystąpieniu Starosta Jan Kowalczyk z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękował dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy. Życzył by praca pedagogiczna była źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Podczas uroczystości zostały wręczone stypendia Starosty Tomaszowskiego, które otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1: Katarzyna Bender, Kinga Ciołko, Bartosz Kawka, Magdalena Kuczyńska, Magdalena Pasieczna. Zespołu Szkół Nr 2: Rebeka Bucior, Anna Kulpa. Zespołu Szkół Nr 3: Gabriela Majerska, Katarzyna Muła, Marta Sędecka, Marcin Kornat, Mateusz Przednówek. Zespołu Szkół Nr 5 : Agnieszka Wyszyńska. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nagrodzeni zostali nauczyciele: Janusz Frykowski, Leszek Bober, Waldemar Typek, Jan Malec, Ireneusz Romaszko, Anna Byra, Danuta Malec, Marta Świderek, Janusz Joniec, Alicja Jasińska, Andrzej Gęborys, Mirosław Drzewosz, Agnieszka Podgórska, Agnieszka Sochan, Roman Kania, Lilla Walczak, Barbara Przyczyna, Anna Jarczak. Akty mianowania otrzymali ks. Krzysztof Krukowski, Monika Nowak, Monika Semczuk – Sołek, Robert Gis, Daniel Jędrzejewski, Mariusz Kuryło, Monika Iwanicka – Górnik, Marta Węglińska, Iwona Bełż-Wrona.

IMG_1922IMG_1933IMG_1935IMG_1941 IMG_1955IMG_1957IMG_1971IMG_1983IMG_1995IMG_2001IMG_2019IMG_2023IMG_2027IMG_2039

 

 

 

 

Strona 1 z 7612345...102030...ostatnia »