• Newsletter

 • logo-ewus

 • wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Dnia 26 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr 29/2015 ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. na terenie powiatu tomaszowskiego.

Termin składania do 19 marca 2015 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 42 lub pod numerem telefonu 84 664 38 35.

W załączeniu przedstawiamy:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – załącznik do Uchwały Nr 345/2014.

2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Dokumenty dostępne są pod linkiem: http://powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl/index.php?id=171

 

Ważna informacja dla mieszkańców

W związku z planowaną blokadą w dniu 11.02.2015 roku od godz. 10:00 przez pięć dni 24 godziny na dobę, drogi nr 17 w miejscowości Krynice planowane są objazdy:
- dla samochodów ciężarowych i autobusów w Tarnawatce na Werechanie – Przewale- Komarów wyjazd na drogę nr 17
- dla samochodów osobowych w Krynicach na Dąbrowę Krynicką, dodatkowo ten objazd ma być oznaczony dodatkowymi znakami informującymi o objeździe;
w Krynicach będą Policjanci, którzy będą kierowali kierujących na objazd.

Badania mammograficzzne

3_Tomaszow

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 stycznia 2015r. w sali narad „B” Starostwa Powiatowego odbyła się Sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego. Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, a także wybrała biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ. W dalszej części obrad Rada  uchwaliła Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, uchwaliła również nowy statut powiatu oraz  przyjęła zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku i  delegowała radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas Sesji przeprowadzono wśród radnych i pracowników Starostwa Powiatowego zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w pożarze bloku mieszkalnego w Ulhówku, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę 17/18 stycznia 2015r. Zebrano ponad 900 złotych. Pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom bloku.

Sesja Rady Powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Teresa Chrastina zaprasza na obrady IV Sesji V Kadencji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego. W porządku obrad przewidziano m.in.:

 •  sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
 •  wybór biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego SP ZOZ
 •  uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 •  uchwalenie statutu powiatu
 •  przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji    Lekarskiej w 2015 roku
 •  delegowanie radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 •  zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok

Ogłoszenie o pracy

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Oferta ważna do: 31 marzec 2015 r.

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

·       ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

·       odbyły szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;

·       mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!
Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

·       życiorys;

·       komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

·       dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;

·       inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Oferujemy:

- narzędzia niezbędne do pracy;
– wsparcie merytoryczne;

- umowę cywilno-prawną.

 

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, adres e-mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 664 42 54 lub 570 812 807

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

 

 

 

,,Srebrny Gryf”-edycja 2015

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF″-edycja 2015.
Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”.
Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski.
Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Termin zgłoszeń kandydatów: 16 stycznia – 18 maja 2015 r.
Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia wyłonieni zostaną do 30 maja 2015 r.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim:
www.powiat-tomaszowski.com.pl
Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej gali w miesiącu czerwcu 2015 roku.
Cel: Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.
Odbiorcy: Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/.
Zgłoszenia kandydatów: Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek dostępny jest na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl
Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:
* Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
* Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
* Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Członkowie:
* Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
* Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej         Powiatu,
* 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
* Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.
Sposób wyboru laureatów: Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez    członków Kapituły.
Tryb Głosowania określa Kapituła.
W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu “Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “.
Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Do pobrania:
1. Ankieta-srebrny_gryf_2015
2. Wniosek-srebrny_gryf_2015

Powiat Tomaszowski na I miejscu

W ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2014 rok Powiat Tomaszowski zajął I miejsce. Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców.

1.Powiat Tomaszowski (lubelskie) – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2014

2.Powiat Jędrzejowski

3.Powiat Słupski

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
lider_powiat

Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

Rada podejmie uchwały w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na 2015 rok,

3/ zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

4/ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,

5/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok,

6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2015 rok,

 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 z uzasadnieniem.(1142376_874550)

Życzenia Świąteczne

images

W noc ciszy betlejemskiej, gdy Miłość schodzi na Ziemię, aby obdarzyć nas

pokojem, życzymy , aby ta piękna chwila napełniła serca radością , aby mały Jezus

błogosławił w każdy dzień. Życzymy, aby w tym szczególnym okresie nie zabrakło

miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła .Wraz z nadchodzącym Nowym 2015

Rokiem składamy mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego życzenia zdrowia

i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze

marzenia.

Wicestarosta

Jerzy Wereszczak

Przewodnicząca Rady Powiatu

Teresa Chrastina

Starosta

Jan Kowalczyk

Tomaszów Lubelski, Boże Narodzenie 2014

Betlejemskie światełko w Starostwie

W poniedziałek 22 grudnia harcerki i harcerze z 10 drużyny  harcerskiej „Traperski krąg” z Suśca wspólnie z Komendantem Hufca ZHP hrcm. Anną Rojek przekazali Betlejemskie światełko pokoju władzom Powiatu Tomaszowskiego. Starosta Jan Kowalczyk, Wicestarosta Jerzy Wereszczak i Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło wspólnie zapalili betlejemski ogień. Wędrówka Betlejemskiego Światła Pokoju po Polsce rozpoczęła się w niedzielę w słowackim Svicie i potrwa aż do Wigilii.

SAM_3505SAM_3509SAM_3515

Strona 1 z 6812345...102030...ostatnia »