• wirtualnyspacer
 • prezentacja-wkraj
 • prezentacja-lgd

Dzień Flagi w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 2 maja 2016 roku przed tomaszowskim „Sejmikiem” uroczyście obchodzono Dzień Flagi. Na uroczystości przybyli: Senator RP Jerzy Chruścikowski, Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Odbyło się też złożenie przysięgi przez nowych członków Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”. Na zakończenie Tomaszowska Orkiestra Strażacka OSP zagrała krótki koncert pieśni patriotycznych i legionowych.

POWIATOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY

W dniu 29 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie sportów motorowych. Trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu rywalizowały w następujących konkurencjach: test pisemny, który obejmował pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, techniki kierowania pojazdem, pomocy przedlekarskiej, jazdy sprawnościowej samochodem oraz udzielania pierwszej pomocy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ZS Nr 4, którą reprezentowali uczniowie: Rafał Łacheta, Damian Chabura i Adrian Bartoszyk, drugie miejsce zajęła drużyna ZS Nr 3, a trzecie miejsce drużyna ZS Nr 2w Tomaszowie Lub.  Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Tomaszowskiego. Nagrody wręczyli Wicestarosta Jerzy Wereszczak i zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkomisarz Szymon Mroczek. Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał szef Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Tomaszowie Lubelskim komisarz Bogdan Kulas. Starostwo Powiatowe serdecznie dziękuje Dyrektorowi ZS Nr 4 Panu Januszowi Jońcowi oraz nauczycielom za pomoc w organizacji turnieju. Dziękujemy również Panom Bronisławowi i Zbigniewowi Igrasom za wieloletni udział w komisji oceniającej zmagania reprezentacji szkolnych podczas kolejnych edycji turnieju. Drużyna Zespołu Szkół Nr 4 reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na eliminacjach wojewódzkich turnieju, które odbędą się w dniu 21 maja 2016 roku w Zamościu.

Uroczystość przekazania nowego sztandaru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim

 

27 kwietnia 2016 roku zapisze się na trwałe w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Tego dnia cała społeczność szkolna, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w podniosłej uroczystości przekazania ośrodkowi nowego sztandaru.Idea ufundowania nowego sztandaru powstała w 2015 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dotychczasowy, wysłużony sztandar spełniał swoją rolę od 1979 roku do dnia dzisiejszego. Widniała na nim nieaktualna już w chwili nadania nazwa Państwowy Zakład Wychowawczy. Dzięki wsparciu i hojności przychylnych osób zebrano środki na zakup nowego sztandaru i insygniów.Ceremoniał przekazania nowego sztandaru rozpoczął się od Mszy Św. podczas której dokonano poświecenia tak ważnego dla szkoły symbolu wartości patriotycznych. Następnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas ceremoniału miało miejsce zwinięcie starego sztandaru oraz uroczyste umocowanie pamiątkowych gwoździ przez honorowych gości i darczyńców. A byli to: Przewodnicząca Rady Powiatu pani Teresa Chrastina, pan Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, zastępca Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego pan Tadeusz Wagner, pan Jan Lelonek – przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, pan Waldemar Miller zastępca Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Wicestarosta Tomaszowski pan Jerzy Wereszczak, członek Zarządu Powiatu pan Tadeusz Stanibuła, Sekretarz Powiatu – pan Stanisław Cisło, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pan Andrzej Walczak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej – pani Anna Pankiewicz, Ksiądz Proboszcz Jerzy Sopel, Przewodnicząca Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pani Elżbieta Frączkiewicz, pan Waldemar Dudziński – przedstawiciel pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pan Waldemar Typek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – przedstawiciel dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pani Anna Syty – Prezes Stowarzyszenia „Samarytanin”, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność – pan Mariusz Rachański, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego – pan Dariusz Skroban, Maria Szawara – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz pan Roman Kania – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego pana Romana Kanię, który następnie oddał go w ręce przedstawicieli uczniów, wybranych do Pocztu Sztandarowego. Po prezentacji nowego sztandaru dokonano ślubowania przedstawicieli uczniów.Podczas uroczystości skupiono się również na osobie patrona ośrodka – Janusza Korczaka. W hołdzie dla patrona delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli złożyła kwiaty przy popiersiu Janusza Korczaka. Natomiast uczniowie zaprezentowali wymowną inscenizację słowno – muzyczną pt „O człowieku, który kochał dzieci”.Ceremoniał przekazania sztandaru zakończył się odśpiewaniem pieśni sztandarowej i umieszczeniem obu sztandarów w pamiątkowych gablotach.

 

 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Na obiektach Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, w których uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego. Mistrzostwa zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 5 stacji na których prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.Ćwiczenia oceniane były przez sędziów- instruktorów pierwszej pomocy. Sędzią głównym był Marek Czubek dyplomowany instruktor pierwszej pomocy. Po podsumowaniu wyników z poszczególnych stacji najlepszą okazała się drużyna Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Nr 2, trzecie ekipa Zespołu Szkół Nr 1, czwarte miejsce drużyna Zespołu Szkół Nr 4, a piątą lokatę drużyna Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach. Podczas uroczystego zakończenia Mistrzostw puchary, dyplomy na grody rzeczowe wręczali; Witold Światowiec dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Henryk Nowosad naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Krzysztof Majdański szef NSZZ Policjantów w Tomaszowie Lub., Andrzej Sykuła dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Krzysztof Chyżyński prezes Oddziału rejonowego PCK. Drużyna Zespołu Szkół Nr 3 wraz z opiekunem Markiem Czubkiem reprezentować będzie Powiat Tomaszowski na Mistrzostwach wojewódzkich w Lublinie.Sponsorami zawodów byli: Komenda Powiatowa PSP, NSZZ Policjantów, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub., Nadleśnictwo Tomaszów Lub., Burmistrz Miasta, Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Król., Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski, Piekarnia Rabinówka , Koło Seniorów PCK w Kniaziach, Firma Opieka exclusiv 24.

Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubelskiego naborów wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działań:

 • 12.2 Kształcenie ogólne; Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

 • 12.4 Kształcenie zawodowe; Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16

Powiat Tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim ogłosił otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
W wyniku postępowania wyłoniony został partner z którym podpisana zostanie umowa partnerska na realizację partnerskich projektów SYNTEA Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
zawiadomienie o wyniku postępowania

EFRR_3_znaki_kolor

Nadchodzące wydarzenia kulturalne i sportowe.

Eliminacje do 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel I Śpiewaków Ludowych

23 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się Międzypowiatowe Eliminacje do  50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Wydarzenie współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ze środków na realizacje zadań publicznych w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego w ramach projektu napisanego przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” pt. „Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych”. Organizatorami byli również Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Podczas konkursu  zaprezentowało się 4 solistów, jedno zgłoszenie w kategorii „Duży i Mały” oraz 14 zespołów z powiatu tomaszowskiego i zamojskiego. Wszystkich uczestników przywitała Dyrektor GOK w Suścu – Joanna Kowalczuk w tym komisję w składzie: Prof. Jan Adamowski – długoletni juror w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i Andrzej Sar – główny instruktor do spraw dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie oraz Dyrektora LGD „Roztocze Tomaszowskie” – Martę Fus. Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie dnia 29 maja zakwalifikowały się Janina Kowalczuk wraz z Magdaleną Kazik z Grabowicy  w kategorii „Duży i Mały”, Barbara Jarczak z Wólki Łosinieckiej, Zespół „Wesołe Gosposie”  z Sitańca oraz Zespół „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej. Komisja przyznała także wyróżnienia: „Parzankom” z Paar, „Jarczowiankom” z Jarczowa, „Grabowiczankom” z Grabowicy, „Złotym Kłosom” z Łubcza, „Szarowolankom” z Szarowoli, „Kwiatom Roztocza” z Gminy Susiec oraz Barbarze Kot ze Stawu Ujazdowskiego.
Gratulujemy!

Informacja ze strony GOK Susiec.

Nabór trenerów do programu korekcyjno – edukacyjnego

Trener w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski

Region: lubelskie

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • odbycie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!

Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

 • życiorys;
 • komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Oferujemy:

 • narzędzia niezbędne do pracy;
 • wsparcie merytoryczne;
 • umowę cywilno-prawną.

Pozostałe informacje:

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 663 42 98.

CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Nabór trwa do dnia 30 maja 2016 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.

 

Certyfikat ,,Marka Lubelskie” dla Mieczysława Witkowskiego.

23 kwietnia 2016 roku podczas uroczystej gali Ambasadora Województwa Lubelskiego w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się także wręczenie Certyfikatów ,,Marka Lubelskie”. „Marka Lubelskie” to program który od 2007 roku wyróżnia najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. Jego celem jest wyróżnienie produktów na rynku i wzmocnienie ich konkurencyjności. Logotyp „Marka Lubelskie” to symbol wysokiej jakości produktów i usług wytwarzanych w czystym ekologicznie regionie, w szacunku do tradycyjnych osiągnięć i mądrości związanej z umiejętnym wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Do grona 39 przedsiębiorstw wyróżnionych w latach poprzednich, certyfikatem wyróżniono  11 kolejnych firm, które swoją działalnością budują gospodarkę województwa lubelskiego, tworzą miejsca pracy i produkują najwyższej jakości towary. Firmy reprezentują branżę spożywczą, budowlaną, odzieżową, metalową i maszynową.
Wśród wyróżnionych firm znalazł się Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Wyroby zakładu wytwarzane są z wyselekcjonowanego mięsa o wysokich parametrach jakościowych, co w połączeniu z tradycją i nowoczesnym procesem produkcji sprawia, że charakteryzują się naturalnym i niepowtarzalnym wyglądem oraz unikalnym smakiem.
Wyróżniony Zakład Mieczysława Witkowskiego w 2006 roku otrzymał wyróżnienie ,, Srebrny Gryf” za znaczące osiągnięcia dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego.
Gratulujemy!

Zdjęcia ze strony: www.kurierlubelski.pl

Informacja o XIV Sesji Rady Powiatu

Zawiadamia się, że w dniu 27 kwietnia 2016 roku /środa/ o godzinie 8:00 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XIV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2015.
 9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. / zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,
  2. / wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubyczy Królewskiej,
  3. / zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
  4. / określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok,
  5. / zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  6. / zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
  7. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
  8. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
  9. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,
  10. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,
  11. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,
  12. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,
  13. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,
  14. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,
  15. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,
  16. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,
  17. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,
  18. / udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

1050. rocznica Chrztu Polski

W dniu 14 kwietnia br.odbyły się uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorem uroczystości była Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, która realizuje projekt „1000 i 50  lat Chrztu Polski” w ramach programu „Chrzest 966” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Z tej okazji odbyły się liczne wydarzenia i uroczystości m.in. „Bieg 1050” w którym udział brała młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum Miasta Tomaszów Lubelski. Głównym punktem uroczystości było zamknięcie „Kapsuły Czasu” na rynku miejskim. W Kapsule umieszczone zostały: monografia miasta, przywilej lokacyjny, materiały promocyjne miasta i powiatu, księga z podpisami mieszkańców miasta i powiatu oraz odręczne listy pisane przez osoby zajmujące różne funkcje publiczne do swoich odpowiedników na tych samych stanowiskach za 50 lat. Wśród listów znalazł się również list Jego Ekscelencji Księdza Biskupa do wiernych parafii z terenu miasta Tomaszowa Lubelskiego.

W wydarzeniach uczestniczyli m.in.: Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski , Teresa Chrastina – Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, Jerzy Wereszczak – Wicestarosta, Barbara Pakosik – Skarbnik Powiatu, Stanisław Cisło – Sekretarz Powiatu, Radni Powiatowi,Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Komendanci Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Informacja o realizacji budowy dróg powiatowych.

Aktualnie trwają prace przy realizacji zadania  pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L  Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość projektu: ok. 7 000 000,00 zł, dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
Przebudowa w/w dróg powiatowych obejmuje między innymi roboty: rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, zjazdy i miejsca postojowe, wykonanie jezdni, podbudowy,  nawierzchni, ścieżki rowerowe, pobocza, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa ,odwodnienie korpusu drogowego.
Po przebudowie będą to drogi jedno jezdniowe klasy L, kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i nośności do 80 kN/oś.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski. Planowany termin realizacji do 20 października 2016 r.
Plan orientacyjny Tomaszów - Jarczów

Strona 1 z 8112345...102030...ostatnia »