Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomicz na EURO-PARK WISŁOSAN

Podstrefa Tomaszów Lubelski


Dla Inwestorów

Powiat tomaszowski, położony w południowo-wschodnim zakątku  Polski i Lubelszczyzny, dzięki swoim walorom przyrodniczym, historycznym wart jest odwiedzenia i poznania. Położenie geograficzne, potencjał gospodarczy, przedsiębiorczy mieszkańcy, rozwinięta współpraca z regionami przygranicznymi Ukrainy stwarzają możliwość dynamicznego rozwoju i inwestowania.

Inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności na terenie powiatu tomaszowskiego mogą liczyć na przychylność władz samorządowych oraz życzliwość mieszkańców ziemi tomaszowskiej.

Lokalizacja:

Województwo Lubelskie,

Powiat Tomaszowski,

Tomaszów Lubelski, Kolonia Łaszczówka.

Najbliższe miasto wojewódzkie – Lublin 125 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe – Świdnik-120 km, Rzeszów 145 km, Warszawa 294 km, Lwów (Ukraina) 90 km.

Najbliższe przejście graniczne z Ukrainą Hrebenne-Rawa Ruska  25 km.


Główne atuty powiatu to :

 • Dobrej jakości, czyste ekologicznie produkty rolnicze, które stanowią doskonałą bazę dla rozwoju przetwórstwa żywnościowego.
 • Relatywnie niskie koszty pracy i łatwy dostęp do fachowców.
 • Na terenie powiatu znajduje się międzynarodowe przejście graniczne samochodowe i kolejowe Hrebenne-Rawa Ruska (Polska-Ukraina).
 • Przez powiat przebiega droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin-Zamość – Hrebenne.
 • Korzystny układ sieci dróg powiatowych umożliwiający połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami z gminami, powiatem i województwem.
 • Naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe Roztocza, specyficzny mikroklimat lasów sosnowych, czyste nieskażone środowisko sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki.
 • Dobrze rozwinięta sieć banków i instytucji otoczenia biznesu.
 • Dobrze rozwinięta sieć lecznictwa otwartego i zamkniętego (Baza SP ZOZ ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym).

Dostępność komunikacyjna

Obsługę komunikacyjną powiatu tomaszowskiego zapewnia system dróg o znaczeniu ponadregionalnym, powiatowym i lokalnym.

Do najważniejszych połączeń komunikacyjnych należą:

 • Droga krajowa Nr 17 przebiegająca na kierunku północ – południe od przejścia granicznego w miejscowości Hrebenne przez Tomaszów Lubelski – Zamość – Lublin do Warszawy.
 • Drogi wojewódzkie:

a) Nr 850, 852 łączące Hrubieszów z Tomaszowem Lubelskim i część wschodnią powiatu z drogą krajową S-17,

b) Nr 853 do Biłgoraja oraz Nr 865 odchodząca od drogi krajowej nr 17 w Bełżcu w kierunku województwa podkarpackiego (Narol-Jarosław) i Nr 868 odchodząca  w Hrebennem od drogi krajowej w kierunku województwa podkarpackiego (Horyniec – Lubaczów).

Odległości:

 1. Drogowa odległość z centrum powiatu do najbliższej  autostrady A4 (Jarosław) – 90 km, czas dojazdu – 1 h 30 min.
 2. Drogowa odległość z centrum powiatu do najbliższej stacji kolejowej (Bełżec) – 7 km, czas dojazdu -10 min.
 3. Drogowa odległość z centrum powiatu do najbliższego lotniska w Świdniku – 120 km, czas dojazdu ok. 2,00 h
 4. Drogowa odległość z centrum powiatu do najbliższego przejścia granicznego:
  – z Ukrainą – Hrebenne 25 km., czas dojazdu ok. 0,5 h.
  – z Białorusią – Terespol 276 km., czas dojazdu ok. 5 h.
  – ze Słowacją – Barwinek 274 km., czas dojazdu ok. 6 h
 5. Drogowa odległość z centrum powiatu do najbliższego miasta wojewódzkiego – Lublin 125 km, czas dojazdu    ok. 2,15 h.
 6. Drogowa odległość z centrum powiatu do stolicy – Warszawa 294 km, czas dojazdu ok. 5 h.

Rolnictwo

Powiat posiada bardzo korzystne warunki naturalne do produkcji rolniczej, szczególnie w części wschodniej, gdzie występują gleby lessowe, czarnoziemy na lessach i rędziny. Gleby te zaliczane są do kompleksów o najlepszej przydatności rolniczej ich koncentracja w powiecie wynosi 67%.

Na ogólną powierzchnię gruntów tj. 148.710 ha, użytki rolne zajmują 104.795 ha tj. 71,03%, w tym grunty orne 86.273 ha.tj.82,32% UR. Liczba pracujących w rolnictwie przekracza 62 % ogółu zawodowo czynnych.

Dobre warunki do prowadzenia produkcji rolniczej powodują, że w powiecie wytwarzane są znaczne ilości dobrej jakości surowców do przetwórstwa.

Powstaje ogromna, rolnicza nadwyżka towarowa.

Na ogólną powierzchnię zasiewów w powiecie wynoszącą 70,8 tys.ha powierzchnia zasiewów zbóż wynosi 68,8%, strączkowych jadalnych na ziarno – 5,9%, ziemniaków – 4,1%, przemysłowych – 14,2%, pastewnych 3,8%, pozostałych – 3,3%

Wśród upraw znaczną powierzchnię (ok.1500 ha) zajmują również uprawy ogrodnicze (warzywa i owoce). Największą powierzchnię zajmuje:

Truskawka – ok. 500 ha (w gminach: Tomaszów Lubelski, Susiec, Bełżec)

fasola, kalafior – po ok. 500 ha (w gminach: Telatyn, Tyszowce, Rachanie, Łaszczów)

porzeczka – ok. 200 ha (w gminach: Tomaszów Lubelski, Tyszowce)

cebula – ok. 200 ha (w gminach: Telatyn, Tyszowce, Rachanie, Łaszczów)

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki powiatu. Rolnicza przestrzeń produkcyjna “Ziemi Tomaszowskiej” stanowi obszar należący do obszarów o najwyższych możliwościach rozwoju produkcji rolniczej w Polsce; szczególnie cennym obszarem dla upraw ekologicznych.

Przedsiębiorczość

Na terenie powiatu działalność prowadzi ponad. 6,0 tys. podmiotów gospodarczych, w tym w mieście Tomaszów Lub. ponad 2 tys. Są to najczęściej zakłady małe – jedno lub kilkuosobowe. Do największych należą: RST Roztocze Roman Rak w Tomaszowie Lubelskim, Zakłady Przerobu Drewna “NATURA” w Bełżcu, “Firma Sławex Zbigniew Sławiński” w Tomaszowie Lubelskim, Firma “Braci Mrozik” Sp. z o. w Łaszczowie, “Eurodom” Sp. z o.o. w Tarnawatce-Tartak, “Eurocamp” w Suścu, BETA Sp. z o. Zakład Produkcyjny w Tyszowcach , Zakład Wapienno-Piaskowy Sp. z o.o. w Bełżcu,  Przetwórnia SVZ Poland sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. ,WSK w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o., Chłodnia “Uren Coldstores” w Łaszczowie, Kalgrup Sp. z o.o.- Grupa Producentów owoców i warzyw w Steniatynie, gmina Łaszczów, Zakład Przetwórstwa Mięsnego ” Mieczysław Witkowski” w Tomaszowie, Zakład Mleczarski Sp. z o.o. w Łaszczowie-Zakład Grupy Lacpol, Mlekovita oddział w Tomaszowie Lubelskim. Należy zauważyć, iż tempo rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu tomaszowskiego należy do największych w województwie. Pod tym względem powiat zajmuje szóste miejsce w województwie lubelskim.

Instytucje otoczenia biznesu

Na terenie Tomaszowa Lubelskiego prowadzą działalność  Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o., Inkubator Przedsiebiorczości oraz sieć  banków.

Lokalne inicjatywy gospodarcze

Od 2001 r. działa Tomaszowskie Forum Gospodarcze. Celem tego stowarzyszenia jest przede wszystkim aktywizacja lokalnego biznesu, tworzenie warunków i mechanizmów pomocy wzajemnej służących rozwojowi firm, a także reprezentowanie interesów pracodawców.

Lokalne inicjatywy społeczne

Do najważniejszych inicjatyw społecznych należy zaliczyć Lokalną Grupę Działania “Roztocze Tomaszowskie”, skupiającą 6 gmin powiatu tomaszowskiego oraz Stowarzyszenie “G6 Grzędy Sokalskiej” skupiające pozostałe gminy powiatu.

Edukacja

Bazę dydaktyczną w powiecie stanowi: 65 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 6 zespołów szkół, a w nich 53 typy szkół i placówek,  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne

 1. Zespół szkół nr 1 w Tomaszowie Lub. : Liceum ogólnokształcące.
 2. Zespół szkół nr 2 w Tomaszowie Lub.: Liceum ogólnokształcące.
 3. Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub.:   Technikum: technik ekonomista, technik  żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa , technik informatyk , technik hotelarstwa, ZSZ – kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 4. Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Lub.: Technikum: technik elektryk, technik mechanik specjalizacja: obróbka skrawaniem, technik pojazdów samochodowych,  technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechanik, oddział wielozawodowy ( kucharz, piekarz, stolarz, sprzedawca, cukiernik…).
 5. Zespół Szkół nr 5 w Tyszowcach: Liceum ogólnokształcące
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim.

Szkolnictwo wyższe:

Najbliższy duży ośrodek akademicki znajduje się w Zamościu, gdzie od kilku lat obserwowany jest szybki rozwój szkolnictwa wyższego. Obecnie w mieście funkcjonują szkoły wyższe, do których uczęszcza około 5 tysięcy studentów. Są to:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji;

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Kolejne uczelnie wyższe zlokalizowane są w stolicy województwa – Lublinie, który jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej części Polski.

Turystyka i wypoczynek

Powiat tomaszowski jest regionem o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej, bogatej historii i tradycjach kulturowych. Posiada szereg walorów zachęcających do wypoczynku i sprzyjających różnorodnym formom turystyki, agroturystyki oraz z racji swego przygranicznego położenia również turystyki międzynarodowej. Do walorów tych należy zaliczyć duże kompleksy lasów Roztoczańskich i Puszczy Solskiej o specyficznym mikroklimacie lasów sosnowych i dużym bogactwie runa leśnego, stosunkowo czyste nie zdewastowane środowisko oraz liczne miejsca sprzyjające aktywnym formom wypoczynku całorocznego. Powiat tomaszowski stwarza wszechstronne możliwości aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Wytyczone w obrębie “Siwej Doliny” trasy rowerowe a zimą narciarskie oraz wyciąg narciarski na “Białej Górze” w okresie zimowym zapewniają doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Kompleks sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lub., w którym znajdują się m.in. hala sportowa, siłownia, dwa boiska piłkarskie, korty tenisowe oraz hotel stwarza dość dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Baza ta może być również wykorzystywana jako tereny wystawiennicze przy organizacji różnego rodzaju targów i imprez promocyjnych.

Walory i potencjał powiatu tomaszowskiego stanowią interesującą ofertę do inwestowania, rozwoju, wypoczynku i zamieszkania.

Powiat w liczbach (dane statystyczne).

 • Oferta inwestycyjna.

TSSE - miasto
Preferowane kierunki inwestycji:

 • Przemysł rolno – spożywczy
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł metalowy

Kompleks 1

Lokalizacja:

Miasto: Tomaszów Lubelski, przy ul. Łaszczowieckiej (droga wojewódzka Nr 850)

Najbliższa droga krajowa – Nr 17 ok. 0,5 km

Opis:

Powierzchnia 1,6931 ha – własność Powiatu Tomaszowskiego

Grunty częściowo zabudowane. Na działce znajdują się 3 budynki magazynowe-murowane o pow. użytkowej 466,7 m2 każdy , budynek biurowo-usługowy o pow. użytkowej 277 m2 oraz budynek warsztatu o pow.340 m2. Ponadto na nieruchomości znajdują się utwardzone płytami betonowymi drogi wewnętrzne i place składowe oraz niewielki zbiornik wodny. Grunty wyposażone są w pełną infrastrukturę techniczną, niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej

Kompleks 2

Lokalizacja:

Miejscowość: Kolonia Łaszczówka przy drodze krajowej Nr 17

Gmina Tomaszów Lubelski

Najbliższa stacja kolejowa – Bełżec ok. 5 km

Opis:

Własność Samorządu Województwa Lubelskiego

Grunty niezabudowane: 8 działek o pow. od 0.78 do 1,15 ha.

Lp

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

1

25/1

1,1197

2

25/2

0,9642

3

25/3

0,7810

4

25/4

0,9817

5

25/6

1,1559

6

25/7

0,9000

7

25/8

0,9201

8

25/9

1,0287

Informacji nt. nieruchomości udziela Ryszard Ostrówka- starszy specjalista w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, pokój 55, II piętro,
tel: 84 664 12 53

Specjalna Strefa Ekonomiczna

utworzona została 17 czerwca 2008 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nr 118, poz.748).

Wszelkie procedury dotyczące udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Tomaszów Lubelski prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 48, 39-405 Tarnobrzeg-Machów
Więcej informacji o strefie, atuty, warunki inwestowania,… można znaleźć na stronie: https://tsse.arp.pl/

Kontakt: e-mail: biuro@arp.pl tel. +48 15 822 9999, 823 6688 fax: +48 15 823 4708

PowiatPowiat Tomaszowski