Srebrny Gryf – edycja 2007

Regulamin wyróżnienia
„SREBRNY GRYF 2007”

Nazwa wyróżnienia:

„Srebrny Gryf”

Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie:

Powiat Tomaszowski

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Termin zgłoszeń kandydatów:

1- 31 marzec 2007

Termin i sposób ogłoszenia wyników:

3 kwiecień 2007

Laureaci wyróżnienia oraz zgłaszający ich zostaną poinformowani droga pocztową.

Wyniki zostaną umieszczone również na stronie Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl

Cel:

Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.

Odbiorcy:

instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności/,

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia „SREBRNY GRYF” osobom trzecim mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Wniosek o którym mowa w ust.1 należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski, na rok następny, przyjmowane są do 31 grudnia. Ocena dokonań kandydatów do wyróżnienia następuje do końca stycznia roku następnego.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Statuetki przedstawiające „Srebrnego Gryfa „ oraz dyplomy

Jury – Kapituła .

 1. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski
 3. Sekretarz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
 4. Członkowie:
  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
  • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury Technicznej Powiatu
  • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • Laureaci wyróżnienia „Srebrny Gryf” z roku poprzedniego

Sposób wyboru

 1. Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez członków Kapituły.
 2. Tryb głosowania określa Kapituła.
 3. Dokumentacja Wyróżnienia „Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego

Przepisy końcowe

 1. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
 2. Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej .
 3. Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych
  i reklamowych tytułu „ Laureat Wyróżnienia SREBRNY GRYF 2007”

Załączniki: