Przebudowa drogi powiatowej nr 2546L na odcinku Tomaszów Lubelski-Susiec

Tytuł projektu: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2546L na odcinku Tomaszów Lubelski-Susiec

Priorytet: 3. Rozwój Lokalny

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Beneficjent: Powiat Tomaszowski

Partnerzy projektu: brak

Planowany okres realizacji: 2006.04.10 – 2007.10.30

Budżet :

 • całkowita wartość projektu – 12 200 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania z EFRR (75%) – 9 149 999,98 PLN
 • kwota dofinansowania z budżetu państwa (10%) – 1 219 999,99 PLN
 • wkład własny beneficjenta (15%) – 1 830 000,03 PLN

Cele projektu:

Celem priorytetowym projektu jest dostosowanie elementów technicznych drogi do istniejących i przewidywanych warunków obciążenia ruchem drogowym oraz zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

Cele cząstkowe obejmują: poprawę stanu technicznego powiązań drogowych pomiędzy miejscowościami powiatu i powiatu z pozostałym obszarem województwa lubelskiego, poprawę infrastruktury drogowej w powiecie tomaszowskim, poprawę warunków dywersyfikacji działalności gospodarczej, wzrost liczby turystów na obszarze Roztocza Środkowego, rozwój ośrodków turystyczno-wypoczynkowych w Suścu i jego okolicach, ochronę środowiska.

Realizacja celów cząstkowych przyczyni się do: wzmocnienia powiązań miejscowości powiatu z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenia atrakcyjności powiatu dla lokalizacji działalności gospodarczej, zwiększenia możliwości dywersyfikacji zatrudnienia, zwiększenia atrakcyjności powiatu jako miejsca pracy i zamieszkania, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Roztocza, poprawy jakości środowiska dzięki ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin.

Rezultaty, rozumiane jako bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu, przewidują poprawę warunków podróżowania, mierzoną następującymi efektami: skrócenie średniego czasu przejazdu pomiędzy miejscowościami powiatu (Tomaszów Lub. – Susiec – Roztocze Środkowe) o 6 minut, wzrost natężenia ruchu na drodze – do 92 pojazdy/h, wzrost nośności drogi do 100 kN/oś, wzrost liczby osób korzystających z obiektów drogowych – do 90 295.

Streszczenie projektu :

Droga powiatowa nr 2546L Tomaszów Lubelski – Susiec obsługuje cały ruch samochodowy (zarówno gospodarczy jak i turystyczny) z terenu kraju na teren Roztocza Środkowego. Projektowany do przebudowy odcinek drogi posiada długość 14,515 km.

W ramach projektu planuje się wykonać następujące roboty budowlane tj.:

 • roboty pomiarowe – 14,515km,
 • wycinka drzew – 115szt.,
 • roboty rozbiórkowe – 375,00m2,
 • roboty ziemne – 23 969,17m3,
 • przepusty – 85,00 mb,
 • podbudowa poboczy utwardzonych – 35 978,75 m2,
 • nawierzchnia – 112 910,97m2,
 • ławy i krawężniki zatok autobusowych – 440,00 mb,
 • podbudowa i nawierzchnia zjazdów – 2 262,00m2,
 • przepusty rurowe pod zjazdami- 522,00mb,
 • podbudowa i nawierzchnia zatok autobusowych – 1 170,00 m2,
 • chodniki i obrzeża przy zatokach autobusowych – 780 m2,
 • roboty wykończeniowe- 153 307,02 m2,
 • remont mostu płytowego w km 8+496,
 • remont mostu belkowego w km 12+621,
 • przepusty drogowe- 18,00 mb,
 • przebudowa przejazdu kolejowego- 15,48 m2,
 • oznakowanie pionowe i poziome- 217,00 szt./ 7667,00 m2

Konkretnym wynikiem (Produktem) przedsięwzięcia będzie:

 • przebudowany (zmodernizowany)odcinek drogi powiatowej o długości 14,515 km
 • długość wybudowanych utwardzonych (obustronnych) poboczy – 14,515 km
 • długość wybudowanych chodników – 0,440 km
 • liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 3 szt.
 • liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2 szt.
 • liczba zmodernizowanych obiektów mostowych – 2 szt.
 • liczba zmodernizowanych przejazdów kolejowych – 1 szt.