Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach

Tytuł projektu: “Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach”

Priorytet: 3 Rozwój Lokalny

Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Beneficjent: Powiat Tomaszowski

Partnerzy projektu: brak

Planowany okres realizacji: 30.06.2005 do 09.02.2007

Budżet:

– całkowita wartość projektu – 135 045,47 PLN
– kwota dofinansowania z EFRR ( 75%) – 101 284,10 PLN
– kwota dofinansowania z budżetu państwa (10%) – 13 504,54 PLN
– wkład własny beneficjenta (15%) – 20 256,83 PLN

Cele projektu :

Głównym celem podziałania 3.5.1 – “Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa” jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.

Realizacja inwestycji “Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach” polegająca na przebudowie części budynku edukacyjnego (wymiana stropów drewnianych na stalowo-żelbetowe wraz z termoizolacją stropów) o powierzchni 230,97 m2 pozwoliła stworzyć dogodne warunki edukacyjne dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach. Położenie szkoły na terenach wiejskich zapewnia młodzieży zamieszkującej teren gminy Tyszowce i gmin ościennych zdobycie średniego wykształcenia i kontynuację nauki na studiach wyższych. Poza tym poprawa bazy lokalowej szkoły przyczyni się także do dalszego rozwoju placówki i jej aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

Streszczenie projektu :

Budynek szkoły należący do Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach, został wybudowany ok. 1930 roku, z przeznaczeniem na obiekt oświatowy, z późniejszą rozbudową o salę gimnastyczną i węzły sanitarne, które to części wybudowano w roku 1982 -1984. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kościelnej 27.

W 2004 roku dokonano przeglądu stanu technicznego obiektu szkoły w wyniku którego stwierdzono, że na kondygnacjach parteru, I-ego i II-ego piętra stropy drewniane są w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne są znaczne ich ugięcia oraz występują podłużne rysy i spękania tynków. Stropy na II piętrze wymagają natychmiastowego zabezpieczenia lub wymiany.

W tej sytuacji na zlecenie dyrekcji szkoły opracowana została “Ekspertyza Techniczna Oceny Wytrzymałości Stropów w Budynku Szkolnym”. Wnioski z przeprowadzonej ekspertyzy potwierdził, że na kondygnacjach parteru, I-ego i II-ego pietra stropy drewniane były w bardzo złym stanie technicznym. Ugięcie belek przekraczało wartość dopuszczalne o 40% co miało odzwierciedlenie w wyglądzie stropów i sufitów. Strop nad II piętrem kwalifikował się do natychmiastowego zabezpieczenia lub wymiany na nową konstrukcję. Zgodnie z tą ekspertyzą techniczną budynek szkoły zostały warunkowo dopuszczony do eksploatacji, a jednocześnie wydana została również decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim nakazująca dyrekcji szkoły -Zespołu Szkół Nr 5 im Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach w terminie do 31.12.2005r usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w budynku, gdyż dalsza jego eksploatacja w tym stanie mogła doprowadzić do utraty stateczności konstrukcji budynku i stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne stała się przebudowa stropów i wymiana zużytych konstrukcji na łącznej powierzchni 457,75 m kw.

Ze względu na duży zakres przewidzianych robót budowlanych i ściśle określony termin realizacji (tylko w okresie dwu miesięcy ferii letnich – lipiec, sierpień) zadanie wymiany stropów podzielono na dwa etapy realizacji.

Pierwszy etap realizacji projektu obejmował wymianę stropów II piętra skrzydła północnego (magazynek PO, sala chemiczna, sala biologiczna, sala historyczna i korytarz) o łącznej powierzchni 226,78 m2.Wymiany stropów dokonano w 2004r w czasie ferii letnich przy pomocy środków powiatu tomaszowskiego i środków uzyskanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (Umowa nr KW/71/2004) 1.5.32 “Modernizacja budynków szkolnych i internatu Zespołu Szkół Nr5 w Tyszowcach” w kwocie dofinansowania 118620,72 zł.

Drugi etap realizacji projektu, objęty wnioskiem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został zaplanowany i wykonany w miesiącach letnich 2005r. Realizacja projektu była przedmiotem wniosku aplikacyjnego dla działania 3.5.1 ZPORR edycja 2005r. Projekt obejmował swoim zakresem wymianę stropów II pietra w skrzydle południowym (sala języka polskiego I, pomieszczenie administracyjne, sala języka polskiego II i korytarz) oraz strop w sali języka francuskiego na I piętrze o łącznej powierzchni 230,97 m2

Wymiana stropów wiązała się również z uzyskaniem efektu termomodernizacyjnego, poprzez obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło. Termomodernizacja polegała na wprowadzeniu takich zmian w konstrukcji budynku, które by zapobiegały nadmiernej utracie ciepła. Uzyskano to drogą dodatkowego ocieplenia budynku oraz usprawnienia instalacji ogrzewania i obiegu ciepłej wody. W analizowanym projekcie, zgodnie z zapisami projektu budowlanego, założono wykorzystanie w konstrukcji warstw stropowych – warstwy ocieplającej strop w postaci styropianu FS-20 o grubości 12 cm na powierzchni 457,75 m kw. zrealizowanej w obydwu etapach.

Alternatywą wobec przedstawionego rozwiązania było pozostawienie stropów w opisanym wyżej stanie i ewentualne zabezpieczenie prowizoryczne. Działanie takie miałoby skutek doraźny i zagrażałoby bezpieczeństwu osób przybywających w obiekcie. Z tego względu optymalnym rozwiązaniem stała się realizacja inwestycji zgodnie z powyższym projektem.