Przebudowa obiektu warsztatowego Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Tytuł projektu: “Przebudowa obiektu warsztatowego Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim”

Priorytet: 3 Rozwój lokalny

Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie: 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

Beneficjent: Powiat Tomaszowski

Partnerzy projektu: brak partnerów

Planowany okres realizacji: 14.09.2004 – 30.11.2006

Budżet:

– całkowita wartość projektu – 1 752 949,27 PLN

– kwota dofinansowania z EFRR ( 75%) – 1 314 711,94 PLN

– kwota dofinansowania z budżetu państwa (10%) – 175 294,92 PLN

– wkład własny beneficjenta (15%) – 262 942,41 PLN

Cele projektu :

Głównym celem podziałania 3.5.1″Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa” jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich .

Projekt “Przebudowa obiektu warsztatowego Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim” odpowiada na zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne w kontekście zwalczania dysproporcji między obszarami wiejskimi i miejskimi, wyrównania szans w dostępie do edukacji młodzieży. Blisko 80 % populacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego zamieszkującej na wsi.

Przygotowanie funkcjonalnego, dobrze wyposażonego w najnowsze urządzenia i aparaturę diagnostyczną zaplecza praktycznej nauki zawodu zapewni wyższy standard, poziom nauczania, wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i wyzwoli nowe inicjatywy zarówno wśród młodzieży jak i kadry pedagogicznej. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie odpowiedniej bazy, pozwalającej uczniom Zespołu Szkół Nr 4 zdawanie egzaminów zawodowych w siedzibie szkoły, co znacznie zmniejszy koszt ich edukacji. Dysponując specjalistycznymi pracowniami możliwe będzie kształcenie w wąskiej specjalizacji, zgodnej z potrzebami rynku pracy, pozwalającej młodzieży na większe zatrudnienie i samozatrudnienie. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi ośrodkami szkoleniowymi prowadzone będą kursy i szkolenia, pozwalające osobom bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Umożliwi to młodzieży z rejonów o dużym bezrobociu, zdobywanie kwalifikacji zawodowych stosunkowo niższymi kosztami. Szkoła umożliwi młodzieży oraz bezrobotnym nabycie umiejętności znajdowania się i kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy.

Streszczenie projektu :

Projekt zakłada przebudowę warsztatów szkolnych ZS Nr 4 w cztero etapowym przebiegu prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń dydaktycznych, diagnostycznych, sal praktycznej nauki zawodu i zaplecza socjalnego do standardów obowiązujących w programach nauczania zawodu oraz utworzenie bloku żywieniowego dla uczniów i nauczycieli ZS Nr 4 jak również sąsiadującego z warsztatami ZS Nr 2 dla około 2000 osób.

W ramach projektu wykonana będzie przebudowa działów warsztatowych o łącznej powierzchni użytkowej 1706,93 m2, na potrzeby praktycznej nauki zawodu i do przeprowadzenia egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe w specjalnościach: mechanik pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik, elektryk i obróbka skrawaniem. Przebudowane będą także pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz blok żywieniowy zgodnie z wymogami zaleconymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach Projektu w 2004r. w pierwszym etapie wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń dydaktycznych, diagnostycznych i praktycznej nauki zawodu.

Kolejnym etapem będzie przebudowa węzła sanitarnego umywalni i WC dla dziewcząt i chłopców oraz wykonanie bloku żywieniowego wraz ze stołówką szkolną pełniącą funkcję auli.

Projekt zakłada również wykonanie prac przy dociepleniu dachu i elewacji zewnętrznej budynku warsztatów. Etapem końcowym będzie wyposażenie obiektów w niezbędne urządzenia techniczne, sprzęt i pomoce do praktycznej nauki zawodu i egzaminów zewnętrznych.

Zaplanowane prace modernizacyjne zapewniają koncentrację zajęć praktycznej nauki zawodu i egzaminów w jednym funkcjonalnym, dobrze urządzonym i wyposażonym w nowoczesne pomoce do praktycznej nauki zawodu obiekcie. W czerwcu 2004 roku Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Phare 2001 – “Partnerstwo dla Edukacji” został zakwalifikowany do zakupu wysokiej klasy sprzętu IT i diagnostycznego, w który zostało wyposażone “Szkolne Komputerowe Centrum Diagnostyki Pojazdów” w jednym z adaptowanych pomieszczeń warsztatów szkolnych.

Zdjęcia w trakcie inwestycji: