Budowa drogi powiatowej nr 2450L klasy „L” na odcinku Korczmin-Szczepiatyn

Tytuł projektu: “Budowa drogi powiatowej nr 2450L klasy “L” na odcinku Korczmin-Szczepiatyn

Priorytet: 3 Rozwój Lokalny

Działanie: 3.1 Obszary wiejskie

Beneficjent: Powiat Tomaszowski

Partnerzy projektu: brak

Planowany okres realizacji: 2004.09.10 – 2006.10.30

Budżet:

 • całkowita wartość projektu – 4 075 000,00 PLN
 • kwota dofinansowania z EFRR (75%) – 3 056 249,99 PLN
 • kwota dofinansowania z budżetu państwa(10%) – 407 500,00PLN
 • wkład własny beneficjenta (15%) – 611 290,01

Cele projektu:

Celem priorytetowym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej powiatu tomaszowskiego i jego włączenie w procesy rozwojowe kraju i Europy.

Cele cząstkowe obejmują: poprawę powiązań drogowych pomiędzy miejscowościami powiatu oraz powiatu z pozostałym obszarem województwa lubelskiego, poprawę infrastruktury drogowej w powiecie tomaszowskim, poprawę warunków dywersyfikacji działalności gospodarczej, ochronę środowiska.

Realizacja celów cząstkowych przyczyni się do: wzmocnienia powiązań miejscowości powiatu z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego, zwiększenia atrakcyjności powiatu dla lokalizacji działalności gospodarczej, zwiększenia możliwości dywersyfikacji zatrudnienia, zwiększenia atrakcyjności powiatu jako miejsca pracy i zamieszkania, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy jakości środowiska dzięki ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin.

Konkretnymi wynikami projektu będą: wybudowana droga powiatowa długości 4,345 km i nośności 100kN/oś, jedno nowe skrzyżowanie, jedno skrzyżowanie zmodernizowane, skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami na drodze powiatowej o 6,0 min

Streszczenie projektu:

Droga powiatowa nr 2450L relacji Poturzyn – Tarnoszyn posiada łączną długość 32 km. Projekt zakładała budowę już ostatniego ( brakującego) odcinka tej drogi, zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Korczmin i Szczepiatyn o długości 4,345 km (od km 2+640 do km 24+985). Istniejące obecnie połączenie miejscowości Korczmin i Szczepiatyn, dostępne dla pojazdów samochodowych, prowadzi okrężnymi drogami 2519L, 2449L oraz 2518L, a jego długość wynosi ponad 9 km. Jest to zatem droga ponad dwukrotnie dłuższa od planowanego połączenia.

W/w drogi powiatowe wybudowane były w latach 60-tych, co sprawia, że ich dzisiejszy stan techniczny jest niezadowalający. Zły stan dróg i nadmierne przeciążenie ruchem prowadzi do dodatkowych utrudnień (poza wydłużeniem czasu podróży) i zagrożeń skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększa ryzyko wypadków drogowych. Ruch pojazdów spowolniony z powodu złego stanu technicznego dróg nr 2519L, 2449L i 2518L stwarza zagrożenie dla środowiska, ponieważ prowadzi do wydłużenia czasu emisji spalin toksycznych składników spalin przez pojazdy poruszające się po tej drodze.

Po zakończeniu budowy brakującego odcinka, droga łączyć będzie gminy Telatyn, Dołhobyczów i Ulhówek. Dla miejscowości Budynin, Machnówek, Korczmin i Szczepiatyn tworzyć będzie dojazd do siedziby gminy w Ulhówku. Planowana droga stanowi też jedyny dojazd do dużych obszarów gruntów rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej oraz do kompleksu leśnego. Słaba dostępność komunikacyjna obszarów przyległych do omawianej drogi skutkuje małym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów oraz prowadzi do wyludniania tego obszaru. Brak dobrego połączenia utrudnia mieszkańcom dostęp do zatrudnienia w większych i silniejszych gospodarczo ośrodkach powiatu i województwa, dostęp do nauki, kultury i wypoczynku. Taka sytuacja pogłębia zapóźnienie gospodarcze miejscowości przyległych do drogi i hamuje równomierny rozwój gminy i powiatu.

W ramach projektu planuje się wykonać następujące roboty budowlane tj.:

 • roboty przygotowawcze – 1,127 km,
 • roboty ziemne 1485,5m3,
 • poszerzenie istniejącej podbudowy o powierzchni 1465,1 m2,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy – 1292,21 m3,
 • wykonanie podbudowy – 18858,60 m2,
 • wykonanie nawierzchni – 17999,70 m2 szerokości 5,50 m,
 • utwardzenie zjazdów – 1504,00 m2,
 • oznakowanie – 40 szt.