Projekt pn: “Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa jakości świadczonych usług”

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa jakości świadczonych usług” realizowany jest na podstawie umowy nr: 15/09-UDA-RPLU.08.04.00-06-001/09-00-0350 zawartej w dniu 24 sierpnia 2010 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 Pomoc Społeczna

Okres realizacji: 2008 – 2010 r.

Całkowita wartość projektu – 4 444 429,36 zł,
kwota dofinansowania z EFRR – 2 000 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach jest jedynym domem pomocy społecznej w powiecie tomaszowskim. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Obecnie w Domu przebywa 144 mieszkańców w tym 48 osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach powstał w 1994r. w zaadoptowanym na jego potrzeby, nieużywanym od 20 lat budynku. Część mieszkalna to trzykondygnacyjny, podpiwniczony w całości budynek zbudowany w technologii wielkiej płyty. Stan elewacji elementów wielkopłytowych powoduje znaczne utraty ciepła. Licznie występujące nieszczelności w łączeniu płyt uzupełniane są pianką izolacyjną, która nie eliminuje strat ciepła. Wartość energetyczna przegród zewnętrznych odbiega wyraźnie od obowiązujących norm. Dach na budynku zaczyna przeciekać. Brak odpowiedniej izolacji ścian fundamentowych i opaski wokół budynku jest przyczyną występowania zawilgocenia wewnętrznych w piwnicach.

Wytwarzanie ciepła odbywa się w kotłach węglowych starej generacji, posiadających niską sprawność. Kotły nie posiadają żadnych systemów regulacyjnych. Instalacja c.o. jest wyposażona w grzejniki żeliwne z tradycyjnymi zaworami przygrzejnikowymi, które uniemożliwiają regulację temperatury w pomieszczeniach. Instalacja c.o. jest zanieczyszczona i w znacznym stopniu zużyta technicznie. W większości pomieszczeń jest wentylacja grawitacyjna (indywidualne kanały wentylacyjne dla wszystkich pomieszczeń wentylowanych). W wielu jednak miejscach systemy wentylacyjne nie funkcjonują prawidłowo. Największy udział w łącznych stratach ciepła budynku ma ciepło strat wentylacji. Obecnie brak jest systemu pozwalającego na zmniejszenie strat ciepła z powierza wentylacyjnego.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa jakości świadczonych usług” obejmuje działania mające na celu:

 • przebudowę łazienek w budynku mieszkańców,
 • termomodernizację (docieplenie ścian, stropów, remont dachu, balkonów, izolację ścian fundamentowych),
 • roboty elektryczne (związane z: wymianą kotłów wodnych na parowe, wymianą central wentylacyjnych, instalacją kolektorów słonecznych, instalacją oświetlenia, gniazd wtykowych, ochronną, zasilania w energię elektryczną),
 • modernizację wentylacji,
 • budowę kotłowni wodnej oraz kotłowni parowej,
 • montaż instalacji solarnej, modernizację instalacji C.O.,
 • roboty budowlane (związane z: modernizacją łazienek, modernizacją patio, remontem garaży)
 • zakup stanowiska komputerowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proponowane rozwiązanie techniczne będzie miało istotny wpływ na utrzymanie dotychczasowej liczby mieszkańców oraz na pozyskiwanie nowych. Zapewnienie warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi standardami umożliwi również uzyskanie przez DPS zezwolenia na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Zaproponowany wariant termomodernizacji będzie miał bardzo duży wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej (w wyniku realizacji inwestycji) nastąpi znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska o 86.3% Efekt ekologiczny będzie osiągnięty poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.

Projekt zgodny z proponowanym rozwiązaniem technicznym będzie miał również bardzo duży wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez DPS na ogrzewanie. W wyniku realizacji tego wariantu roczna oszczędność kosztów pozyskiwania ciepła wyniesie 246 773,93 zł. Termomodernizacja budynków umożliwi znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez co obniżą się koszty eksploatacyjne. Obniżenie kosztów eksploatacji Domu spowoduje zmniejszenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Celem ogólnym (nadrzędnym) Projektu jest: poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej, udzielanych przez Dom Pomocy Społecznej w Powiecie Tomaszowskim.

Celem głównym (bezpośrednim) Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach a także stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi placówki oraz powstawaniu różnych rodzajów nowych form pomocy poprzez polepszenie jakości usług obecnie świadczonych.

Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS poprzez dostosowanie Domu do obowiązujących standardów i utrzymanie ich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217.poz.1837),
 • poprawa energetyczności budynków poprzez osiągniecie obowiązujących współczynników przenikania ciepła zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 33/08, poz. 195),
 • znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach,
 • poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłowni,
 • ograniczenie w ilości możliwej do pozyskania zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania,
 • poprawa warunków pracy personelu poprzez eliminację hałaśliwych urządzeń wentylacyjnych,
 • poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zapewnienie stałej i odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach,
 • poprawa warunków dla funkcjonowania istniejącej placówki pomocy społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru objętego Projektem,
 • stworzenie warunków dla wzrostu różnorodności usług i konkurencyjności DPS w Tyszowcach, wprowadzenie nowych świadczeń na rzecz obecnych i potencjalnych klientów pomocy społecznej,
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej funkcjonującego Domu w zakresie energetycznym,
 • wzrost atrakcyjności świadczonych usług, stworzenie warunków zachęcających klientów pomocy społecznej do korzystania z usług tego właśnie Domu,
 • przeciwdziałanie przenoszeniu mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach do innych domów.

One thought on “Projekt pn: “Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i poprawa jakości świadczonych usług”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.