Internet w Twoim Zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim

Powiat Tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim , ul Lwowska 68 informuje o realizacji projektu

„Internet w Twoim Zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”

w ramach Działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Przedmiotem projektu „Internet w Twoim Zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, udziału w szkoleniach, pomocy informatycznej oraz użyczenia laptopów członkom gospodarstw domowych zakwalifikowanym do projektu.

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Beneficjent: Powiat Tomaszowski

Całkowita wartość projektu: 4.873.005,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4.142.054,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 do 31.03.2011

W ramach projektu zakupionych i przekazanych nieodpłatnie beneficjentom ostatecznym zostanie 195szt laptopów oraz 1000szt. Urządzeń abonenckich. Beneficjenci zostaną również przeszkoleni w zakresie obsługi komputera. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy powiatu tomaszowskiego korzystający z pomocy społecznej oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.