Ulhówek

Urząd Gminy w Ulhówku
ul. Kościelna 1/1
22-678 Ulhówek
0-84 661-60-05, 661-60-44
e-mail: gmina@ulhowek.eurzad.eu
www.ulhowek.pl

Położona na pograniczu Grzędy Sokolskiej i Równiny Bełskiej – będącej fragmentem Kotliny Pobuża.

Północna część gminy ma urozmaiconą rzeźbę wyżynną z do-minującymi w krajobrazie wzniesieniami np. Góra Św. Krzyża, Linna Góra, Góra Hubinek, których wysokości bezwzględne osiągają 225 – 245 m.

Dolina Rzeczycy – dopływu Sołokiji, tworzy rozległe, równinne obniżenia w płd. części gminy.

Jedyne znaczące obszary leśne znajdują się na Równinie Bełskiej: las Ulików i Mała Tarasówka.

Na tych ziemiach, które były przez wieki etnicznym pograniczem, mieszkała ludność wielowyznaniowa. Dziedzictwo kulturowe Polaków, Rusinów, Ukraińców i Żydów wywodziło się zarówno z zachodniego jak i wschodniego kręgu cywilizacyjnego. Po tragicznych latach II wojny światowej, działalności UPA i wysiedleniach tutejszej ludności, wiele wsi i majątków ziemskich opustoszało a na ich miejscu tworzono PGR – y i Spółdzielnie Produkcyjne.

Wieś Ulhówek była wzmiankowana już w 1403 r. jako włość rycerska Pawła z Radzanowa. Miejscowość rozwijała się jako lokalny ośrodek rolniczo – usługowy. Wśród zabytków Ulhówka godna uwagi jest murowana kapliczka św. Antoniego z pocz. XX w.

Na terenie gminy zachowały się sakralne obiekty greckokatolickie: np. najcenniejszy z nich w Budyninie – drewniana cerkiew z 1877 r., ob. kościół oraz dzwonnica; w Szczepiatynie – murowana cerkiew z 1913 r., ob. kościół, drewniana cerkiew z 1890 r.; w Korczminie drewniana cerkiew z 1658 r.; w Dyniskach i Hubinku – dzwonnica cerkiewna z XVIII i XIX w. Interesujące kościoły rzymskokatolickie spotkamy: w Machnówku – z 1912 r., obok stoi kamienna rzeźba nagrobna z 1931 r. o dużej wartości artystycznej; w Rzeplinie – z końca XVIII w.; w Wasylowie Wielkim – z 1897 r. Zabytkową kaplicę cmentarną z XIX w. można zobaczyć w Rzeczycy. W Żernikach znajdują się: pozostałości zespołu dworskiego z parkiem, z XIX w. a także drewniany kościół przekształcony z d. cerkwi, która stała w Turkowicach.

Ważnym miejscem dla historii Polski był w XIX w. dwór w Dyniskach, w którym pieczołowicie pielęgnowano tradycje patriotyczne. Wśród znakomitych gości byli tu min.: genialny kompozytor Franciszek List oraz Artur Grottger, który przebywał tu ze swoją narzeczoną Wandą. Zachowała się samotna sosna, pod którą spotykali się narzeczeni. Corocznie obchodzone są w Dyniskach Dni Grottgerowskie.