Dostępność

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w tekście odczytywalnym maszynowo

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w tekście łatwym do czytania (ETR)

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej “wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
  • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • osobiście: w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w Sekretariacie urzędu, lub
  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, lub
  • drogą elektroniczną na adres Starostwa: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl lub koordynatora do spraw dostępności: ekuma@etomaszow.org.pl .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).