Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2022 r.

Starosta Tomaszowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2022  rok.

Projekt programu dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz w wersji drukowanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 43.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 22 września 2021 r. do dnia 5 października 2021 r. poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beatasw@etomaszow.org.pl oraz w dniu zakończenia konsultacji do godz. 14:00 w pokoju 43 Starostwa Powiatowego.

Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Wyniki konsultacji zostaną ujęte w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2022 r.