Rządowe wsparcie dla Powiatu i gmin

W II naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych aż 5 gmin z powiatu tomaszowskiego otrzymało bezzwrotne wsparcie na realizację ważnych inwestycji.
GminaTarnawatka otrzymała 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wieprzów. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz 2 przyłączy wodociągowych.
Gmina Lubycza Królewska otrzymaną kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczy na : „Budowę energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubycza Królewska”. Projekt zakłada wymianę istniejących, wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw starej generacji na nowsze oprawy ze źródłami światła typu LED oraz budowę nowych punktów oświetleniowych LED. Celem tego zadania jest zwiększenia efektywności energetycznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia ulicznego
Gmina Telatyn z kwoty 1 000 000,00 zł sfinansuje przebudowę drogi gminnej w Łykoszynie. W ramach realizacji zadania zaprojektowano przebudowę drogi o łącznej długości 310mb w tym wykonanie podbudowy z tłucznia oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego.
Gmina Rachanie 1 000 000,00 zł przeznaczy na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michalów i Rachanie. Inwestycja obejmowała będzie przygotowanie dokumentacji planistycznej i technicznej obejmującej ok.9 km sieci głównej i przykanalików z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. W większej części sieć główna w technologii grawitacyjnej z jedną lub dwiema przepompowniami ścieków
Gmina Krynice otrzymała 1 000 000,00 zł na rozbudowę wodociągu Dąbrowa – Majdan-Sielec. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Majdan-Sielec w miejsce starej awaryjnej azbestowo-cementowej wraz z niezbędną armaturą ( hydranty p.poż., reduktory ciśnienia, zasuwy sekcyjne, studzienki ) oraz przebudowę stacji wodociągowej Dąbrowa z postawieniem żelbetowego zbiornika na wodę z której zasilana jest w wodę miejscowość Majdan-Sielec.
Powiat Tomaszowski także otrzymał dofinansowanie w kwocie
1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś o długości 1, 480 km. Inwestycja obejmuje tereny gminy Tomaszów Lubelski. Planowane jest poszerzenie jezdni do 6 m, utwardzenie pobocza, wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania pionowego i poziomego w tym aktywnego oznakowania ograniczającego prędkość, przebudowę przepustów i rowów oraz zjazdów. Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej.
Zarząd Powiatu składa serdeczne podziękowanie dla Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP za udzielone wsparcie do wnioskowanych projektów 🤝🤝🤝