Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Otwarcia posiedzenia które odbyło się w dniu dzisiejszym dokonał przewodniczący Komisji Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan.Komisja przyjęła Plan pracy na rok 2021 oraz pozytywnie zaopiniowała budżet powiatu na 2021 rok w części dotyczącej bezpieczeństwa. Zastępca K-ta Powiatowego Policji kom. Bogdan Kulas przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2020. Stan bezpieczeństwa oraz skuteczność działań ocenił ogólnie na poziomie dobrym. Podkreślił spadek przestępczości kryminalnej oraz wysoki poziom wykrywalności przestępstw kryminalnych sięgający 85,1%. Zwrócił uwagę na wpływ ograniczeń spowodowanych pandemią na spadek nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi. Jako jeden z głównych problemów wskazał utrzymujący się wysoki poziom przestępczości narkotykowej. Głównym zagrożeniem na drogach pozostaje nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu oraz niski poziom umiejętności prowadzenia pojazdów przez młodych kierowców.

W ramach dyskusji nad przedstawioną informacją Starosta Henryk Karwan poprosił członków komisji o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby utworzenia dodatkowego Posterunku Policji do obsługi obszaru gmin Tarnawatka i Krynice. Po dyskusji w przedstawionej sprawie ostatecznie komisja jednogłośnie poparła wniosek Starosty. Jako najwłaściwszą lokalizację wskazano Krynice. Oficjalny wniosek w tej sprawie zostanie opracowany przy bezpośrednim udziale zainteresowanych samorządów oraz KP Policji. Komisja przyjęła złożoną informację bez uwag.

Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Mirosław Michoński przedstawił informację     w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na obszarze powiatu za rok 2020. Poziom bezpieczeństwa ocenił ogólnie na dobrym poziomie. Ogólna liczba interwencji jednostek straży pożarnych wzrosła rok do roku z 823 do 1278. Złożył się na to wzrost o 464 liczby tzw. miejscowych zagrożeń. Były to w przeważającej części działania wynikające z zagrożenia epidemiologicznego   tj. mierzenie temperatury podróżnych na PG w Hrebennem, obsługa namiotu (doraźnej izby przyjęć i punktu wymazowego) przy tomaszowskim szpitalu oraz dystrybucja środków dezynfekcyjnych     i wyposażenia do walki z Covid-19. Do jednostek OSP-KSRG trafiło 328 tys. złotych, a do pozostałych jednostek OSP kwota 173 tys. złotych. Strażaków jednostek OSP objęto systemem alarmowania o zdarzeniach przekazywanego na telefony komórkowe (tzw. REMIZA). Strażacy KP PSP otrzymali 41 nowoczesnych ubrań specjalnych do działań ratowniczych. Komenda zakupiła także przyczepę ratowniczą z wyposażeniem. Zakup ten możliwy był dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego oraz 50% dotacji WFOŚiGW w Lublinie. Wśród występujących problemów systemu ratowniczego wskazano problemy osobowe oraz zły stan podstawowych samochodów ratowniczo-gaśniczych w niektórych jednostkach OSP-KSRG.

Dyrektor PCPR P. Katarzyna Kyć przedstawiła informację o działalności PCPR       w Tomaszowie Lubelskim za rok 2020. Podkreśliła utrudnienia w funkcjonowaniu całokształtu pomocy społecznej spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym. Na politykę społeczną wydano ogółem 17,4 mln złotych, o około 20% więcej niż przed rokiem. Udzielono świadczeń na rzecz 3146 osób. Z tej kwoty w samym PCPR zrealizowano budżet, środki z zakresu rehabilitacji społecznej oraz środki z realizowanych programów na łączną kwotę około 8,8 mln. złotych. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach (na 150 miejsc) spotkało się z problemem Covid-19. Zachorowało 50% pensjonariuszy oraz 12 pracowników. W pewnym okresie czasu personel wraz   z podopiecznymi funkcjonował stacjonarnie, w pełnej izolacji (zmarły 4 osoby). Od 1 czerwca 2020 roku zafunkcjonował DPS w Tomaszowie Lubelskim przeznaczony dla 30 osób (dzieci i dorosłych)   z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie powiatu funkcjonowało 47 rodzin zastępczych,     z czego 7 rodzin dla dziesięciorga dzieci powstało w trakcie roku. Pomimo obiektywnych trudności   i ograniczeń działalność oraz poziom wydatków w omawianym obszarze na przestrzeni całego 2020 roku oceniono pozytywnie.