Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku /czwartek/ o godz. 1500 w Sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

 1. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu tomaszowskiego.
 5. Raport o stanie Powiatu Tomaszowskiego za 2019 rok:
 6. a) przedstawienie raportu,
 7. b) debata nad raportem,
 8. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok:
 10. a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 11. b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu,
 12. c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,
 13. d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
 14. e) dyskusja
 15. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
 16. g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 17. Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 przez Wody Polskie na terenie podległym Nadzorowi Wodnemu w Tomaszowie Lubelskim.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,

3/ zawarcia porozumienia z Miastem Tomaszów Lubelski dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Tomaszowski Przedszkola Specjalnego w Tomaszowie Lubelskim,

4/założenia Przedszkola Specjalnego w Tomaszowie Lubelskim ,

5/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach ,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

7/ ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tomaszowskiego od dnia 1 września 2020r.,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2020 rok,

9/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok 2019,,

10/ zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,

11/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,Rachanie,Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów,Tarnawatka, Ulhówek, Telatyn