Konkurs plastyczno-literacki “Cud nad Wisłą 1920”

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie plastyczno-literackim “Cud nad Wisłą 1920”.

Regulamin Konkursu Historycznego „Cud nad Wisłą 1920”

1. Organizatorzy: 1) Głównym organizatorem Konkursu jest Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim. 2) Współorganizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

2. Patronat: 1) Patronat honorowy: Patronat Prezesa Rady Ministrów. 2) Patronat medialny: Radio Lublin, TVP Lublin, Katolickie Radio Zamość, Kronika Tygodnia, Tygodnik Zamojski.

3. Cele Konkursu: 1) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli narodowych; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. 2) Popularyzowanie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919 – 1921 roku; przybliżenie postaci historycznych, uczestników Bitwy Warszawskiej. 3) Zaangażowanie dzieci i młodzieży w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 4) Kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

4. Przedmiot i tematyka Konkursu:
1) Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/literackiej upamiętniającej przełomową bitwę wojny polsko-bolszewickiej zwaną „Cudem nad Wisłą”. 2) Praca plastyczna (zgodnie z kategorią określoną w punkcie 5) może stanowić dowolne nawiązanie do wydarzeń zwanych „Cudem nad Wisłą” bądź przyjąć formę plakatu promującego obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 3) Praca literacka może przyjąć: a) formę rozprawki, której tematem będą rozważania: „Bitwa Warszawska – Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?”, b) utworu poetyckiego, inspirowanego wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. 4) Premiowane będą prace charakteryzujące się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania.

5. Uczestnicy i kategorie:
1) Dzieci w wieku przedszkolnym – praca plastyczna stanowiąca dowolne nawiązanie do tematyki konkursu (techniki dowolne).

2) Uczniowie szkół podstawowych kl. I – III – praca plastyczna stanowiąca dowolne nawiązanie do tematyki konkursu (techniki dowolne).

3) Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII – plakat promujący obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej (techniki dowolne, w tym grafika komputerowa).

4) Uczniowie szkół ponadpodstawowych – praca literacka – do wyboru rozprawka lub utwór poetycki (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 6)

6. Wymagania techniczne dotyczące prac konkursowych:

1) Wymagany format prac plastycznych (poza pracami wykonanymi techniką komputerową): A3 lub A2.

2) Prace plastyczne wykonane w technologii cyfrowej, winny być zapisane w popularnym formacie (np.: .JPG, .PNG, .BMP).

3) Praca literacka powinna być zredagowana na stronie A4 z marginesami o szerokości 2,5 cm, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12, z odstępem między wierszami o wartości 1,5 cm (przy czym praca w kategorii rozprawka winna liczyć nie mniej niż 250 słów).

7. Termin nadsyłania prac:
Prace należy przesłać/dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dn. 23 czerwca 2020 r.

8. Ocena prac konkursowych:
1) Oceny nadesłanych/dostarczonych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie. 2) Komisja Konkursowa spośród wszystkich prac wyłoni 100 prac, których wykonawcy otrzymają tytuł laureata i nagrodę rzeczową. 3) O wynikach Konkursu, miejscu i sposobie wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 4) Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli) w dniu 15 sierpnia 2020 r. podczas obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim.

9. Ustalenia organizacyjne:

1) Każdy uczestnik deklaruje chęć udziału w konkursie, rejestrując się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy: https://forms.gle/sBNweqLeSPCUSfDQ9

Elektronicznej deklaracji z podaniem wymaganych informacji należy dokonać w terminie do dn. 15 czerwca 2020 r. Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego i zaakceptowaniu regulaminu Konkursu, na podany adres e-mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji wraz z linkiem do skrzynki pocztowej, na którą można przesłać pracę konkursową w wersji elektronicznej.
2) Prace plastyczne wykonane w technologii cyfrowej należy przesłać drogą mailową na adres pozyskany w wyniku uprzedniej rejestracji.

3) Prace pisemne (rozprawka/utwór poetycki) zapisane w popularnym formacie (.DOCX) należy przesłać drogą mailową na adres pozyskany w wyniku uprzedniej rejestracji.

4) Prace plastyczne wykonane technikami tradycyjnymi należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do wskazanych poniżej miejsc:

Przedszkola
Miasto Zamość Powiat biłgorajski Powiat hrubieszowski Powiat tomaszowski Powiat zamojski Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu, ul. Gminna 32, 22-400 Zamość
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Biłgoraju, ul. Długa 84, 23-400 Biłgoraj Miejskie Przedszkole Nr 5 w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 4, 22500 Hrubieszów Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski
Zespół Szkół w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród

Szkoły podstawowe
Miasto Zamość Powiat biłgorajski Powiat hrubieszowski
Powiat tomaszowski
Powiat zamojski
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żołnierzy Września 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Zespół Szkół w Krasnobrodzie ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród

Szkoły ponadpodstawowe
Miasto Zamość Powiat biłgorajski Powiat hrubieszowski
Powiat tomaszowski
Powiat zamojski
Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Zamościu, ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj
I Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 3, 22-600 Tomaszów Lubelski
Zespół Szkół w Krasnobrodzie ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród

10. Zasady uczestnictwa (w tym zasady ochrony danych osobowych):
1) Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
2) Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3) Konkurs ma charakter jawny.
4) Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
5) Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
6) Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
7) Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością organizatorów Konkursu.

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu w formacie PDF:

Cud nad Wisłą_Regulamin Konkursu