Sesja Rady Powiatu 29 kwiecień 2020 r.

Tomaszów Lubelski 2020-04-21
BR. 0002.14.2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku /środa/ o godzinie 1530 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XIV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie
od poprzedniej Sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Informacja w zakresie bezpieczeństwa epizootycznego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego za rok 2019 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.
9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie
Lubelskim i likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego,
2/ wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego,
3/ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2019 roku,
4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
5/ warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych,
6/ przystąpienia do Stowarzyszenia „Euroregion Roztocze,
7/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych
na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2020 rok,
8/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena
w Suścu,
9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,
10/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
11/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,
12/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rachanie,
13/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Susiec,
14/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Telatyn,
15/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek,
16/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łaszczów,
17/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Lubycza Królewska,
18/ wieloletniej prognozie finansowej,
19/ wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie obrad. Z poważaniem