Informacja Starosty Tomaszowskiego ws działania Starostwa

Do 31 maja br. wydłużono termin składania oświadczeń majątkowych.

Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od 31.03.2020 r. ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z art. 31zza ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – „osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r.”
Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą należy łożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, przewodniczący rady gminy, przewodniczący rady powiatu oraz przewodniczący sejmiku województwa składają swoje oświadczenia wojewodzie.
Radni składają oświadczenia przewodniczącemu rady bądź sejmiku województwa.
Oświadczania zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta powinny trafić do wójta.
Wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenie staroście.
Z kolei wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa przekazują swoje oświadczenia marszałkowi województwa.