Zmiana uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/126/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6581), Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Więcej informacji pod adresem https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=68256