Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U.2020, poz. 290), Powiatowy Lekarz Weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia (nie dotyczy dzików zabitych w wpadkach komunikacyjnych). Zwrot poniesionych kosztów dokonywany jest na podstawie Faktury wystawionej przez uprawniony podmiot. Na fakturze w nazwie usługi proszę wpisywać Bezpieczne usuwanie zwłok padłych dzików” termin płatności — 60 dni od dnia prawidłowo złożonych wszystkich dokumentów do PIW.

Do Faktury należy dołączyć:

1) wniosek do PLW o zwrot poniesionych kosztów,2) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur z zakładu utylizacyjnego,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów handlowych potwierdzających przekazanie zwłok do utylizacji,

4) zestawienie zutylizowanych tusz padłych dzików, które zawiera dane: miejsce odnalezienia data przekazania do utylizacji ilość wartość z faktury brutto wartość z faktury netto

Płatność będzie realizowana po otrzymaniu środków z rezerwy celowej cz. 83 poz. 8. Na dzień dzisiejszy rozpoczęta jest procedura wnioskowania o środki z rezerwy celowej.