XIII Sesja Rady Powiatu w dniu 18 lutego 2020 roku

                                                                                                                                                       Tomaszów Lubelski 2020-02-11

 1. 0002.13.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 18 lutego  2020 roku /wtorek/ o godzinie 1530 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XIII Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XII
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.
 5. Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat tomaszowski.
 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im.  Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Hallera 5, 22-600        

             Tomaszów Lubelski,

         2/ zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im.  Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Żwirki

             i Wigury 7, 22-600  Tomaszów Lubelski,

         3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy 29 Listopada,

        4/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Szopena.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
 3. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Piasecki