Władze powiatów partnerskich obradowały

W Starostwie Powiatowym w dniu 2 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatu lubaczowskiego oraz tomaszowskiego.

Głównym tematem spotkania były rozmowy dotyczące utworzenia: ścieżek rowerowych łączących powiat lubaczowski i tomaszowski oraz przejścia przez drogę S17 w okolicach miejscowości Hrebenne (gm. Lubycza Królewska). Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samorządy wystąpią z pismem w sprawie planowanego projektowanego przejścia podziemnego lub naziemnego w okolicach Hrebennego. 

Rozmawiano o projektowanych trasach rowerowych łączących ofertę turystyki rowerowej obu powiatów z uwzględnieniem szlaku Green Velo. Zaproponowane rozwiązania powinny być korzystne dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Powiat Tomaszowski i Lubaczowski, przyczynią się także do zwiększenia ruchu turystycznego na obszarze przygranicznym. 

Samorządy obu powiatów planują w roku 2020 zorganizowanie wspólnego rajdu rowerowego.

Powiat Tomaszowski reprezentowały władze w osobach: Henryka Karwana Starosty Tomaszowskiego, Jarosława Korzenia Wicestarosty oraz Marka Łuszczyńskiego Burmistrza Lubyczy Królewskiej, Leszka Dmitrocy Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski oraz Józefa Marynicza Dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji. Z Powiatu Lubaczowskiego przybyli: Bogdan Skibiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, Paweł Jaracz Zastępca Geodety Powiatowego w Lubaczowie, Mariusz Frant Naczelnik Wydziału Promocji oraz Zbigniew Szyk Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie.

Przypomnijmy, iż 6 czerwca 2019 roku Wicestarosta Tomaszowski Jarosław Korzeń oraz Starosta Lubaczowski Zenon Swatek podpisali list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy władz, związków i stowarzyszeń oraz wymianę wzajemnych doświadczeń między oboma powiatami. Samorządom zależy na promocji turystycznej i gospodarczej Roztocza.


————————————————————————————————————————————————————-

Przebieg drogi S17:

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne położona jest w obszarze województwa lubelskiego, na terenie powiatu świdnickiego, krasnostawskiego i  zamojskiego. Przebiega po terenie następujących miast i gmin: Piaski, Fajsławice, Łopiennik Górny, Krasnystaw, Izbica, Stary Zamość, Zamość, Sitno, Łabunie, Komarów, Krynice, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Bełżec i Lubycza Królewska.

Przebieg drogi ekspresowej S17 rozpoczyna się w węźle Chełm (obecnie: Piaski Wschód) na obwodnicy m. Piaski, a kończy się przed obwodnicą m. Hrebenne.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne stanowi element ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako nr E372. Dla omawianego odcinka S17 w węźle Piaski Wschód nastąpi najbliższe połączenie z drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12/S17 i istniejące węzły na obwodnicy Lublina, nastąpi także połączenie z drogą ekspresową S19.

S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, łączących największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – od 1,25 do 2,2 m (uzależnione od sąsiedztwa z barierami skrajnymi, słupami oświetleniowymi i ekranami akustycznymi.
 • obciążenie -115 kN/oś

Wariantowanie przebiegu drogi:

Zgodnie z  rozstrzygnięciem GDOŚ w Warszawie z dnia 30.11.2018 r., wariantowanie przebiegu drogi S17 będzie prowadzone wyłącznie w ramach umowy na wykonanie STEŚ-R dla cz. 3, tj. na odcinkach:

 • węzeł Łopiennik (bez węzła) – węzeł Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ, bez węzła),
 • węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec, bez węzła) – węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód, bez węzła).

Obiekty inżynierskie

Wiadukty, przejazdy drogowe, przepusty, mosty, estakada i przejścia dla zwierząt.

Węzły:

 • Chełm (Piaski Wschód) – na skrzyżowaniu z DK12.
 • Siedliszczki (Piaski Południe)  – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Fajsławice – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838.
 • Łopiennik – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Krasnystaw I (Krasnystaw Północ) – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3159L.
 • Krasnystaw II (Krasnystaw Południe) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 842.
 • Tarzymiechy (Izbica) – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3143L.
 • Stary Zamość  – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3220L.
 • Sitaniec  (Zamość Sitaniec) – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Skierbieszów (Zamość Północ) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843.
 • Hrubieszów (Zamość Wschód) – na skrzyżowaniu z DK74.
 •  Łabuńki (Zamość Południe) – na przecięciu z drogą powiatową nr 3268L.
 • Tarnawatka – na przecięciu z drogą powiatową nr 3505L.
 • Tomaszów Lub. Północ – na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 – wg projektu obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.
 • Tomaszów Lub. Południe – na przecięciu z istniejącą DK17, połączenie z m. Tomaszów Lubelski.
 • Bełżec – na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 865.
 • Lubycza Królewska – na przecięciu z drogą powiatową nr 3537L.

MOP-y:

 • Ignasin, strona prawa – typ II.
 • Łopiennik, strona lewa – typ II.
 • Łopiennik, strona prawa – typ III.
 • Ostrzyca, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.
 • Czołki, strona prawa – typ III, strona lewa – typ II.
 • Krynice, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.
 • Jeziernia, strona prawa – typ III, strona lewa – typ II.

Obwodody Utrzymania Drogi Ekspresowej:

 • Krasnystaw, w obrębie węzła Krasnystaw I (Krasnystaw Północ)
 • Tarnawatka, w odległości ok. 1 km od węzła Tarnawatka (przebudowa istniejącego OD Tarnawatka, zlokalizowanego w m. Tarnawatka przy istniejącej DK17)

III Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego. Z uwagi na występujące liczne wąwozy zaprojektowano poprowadzenie drogi ekspresowej po estakadach w celu zapewnienia ciągłości korytarzy ekologicznych.

IV Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne planowana jest realizacja 9 podzadań (odcinków):

 1. Piaski, węzeł Chełm (obecnie: Piaski Wschód) wraz z węzłem – węzeł Łopiennik wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km
 2. węzeł Łopiennik bez węzła – węzeł Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ) bez węzła, o długości ok. 9,8 km
 3. Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ) wraz z węzłem – węzeł Tarzymiechy (obecnie: Izbica) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km
 4. węzeł Tarzymiechy (obecnie: Izbica) bez węzła – węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km
 5. węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec) bez węzła – węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód) bez węzła, o długości ok. 12,0 km
 6. węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód) wraz z węzłem – węzeł Łabuńki (obecnie: Zamość Południe) wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km
 7. węzeł Łabuńki (obecnie: Zamość Południe) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km
 8. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km
 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km

mat. GDDiKA.gov.pl