Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 930 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XII Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wieloletniej prognozy finansowej,

2/ uchwały budżetowej na rok 2020,

3/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

4/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,

5/ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok,

6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2020 rok,

7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej   w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

9/ wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu     w Tomaszowie Lubelskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną     dróg,

10/ przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu powiatu,

12/ nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

Złożenie życzeń noworocznych oraz „przełamanie” opłatkiem o godz.1200.