Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020-2024”.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020-2024”.