Spotkania wspierające samorządy lokalne w obszarze ekonomii społecznej

Ramowy program spotkania:

 1. Ekonomia społeczna – o co tak naprawdę chodzi?
 2. Ekonomia społeczna jako szansa rozwoju społeczności lokalnych i budowania kapitału społecznego.
 3. Dlaczego Ekonomia Społeczna potrzebuje szerokiego grona podmiotów i osób współpracujących?
 4. Samorząd lokalny i Ekonomia Społeczna, czyli kto, co i komu?
 5. Organizowanie Społeczności Lokalnej, czyli szersze podejście do Ekonomii Społecznej w gminie.
 6. System     wsparcia rozwoju ES w regionie – zadania i rola OWES-ów oraz innych instytucji.

Praktyki dobre i niedobre, czyli co w Polsce w Ekonomii Społecznej piszczy.

Regulamin rekrutacji uczestników na spotkania wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

w ramach projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 •             1

Uczestnicy spotkania

 

 1. Uczestnikami spotkania mogą zostać przedstawiciele JST, ich jednostki organizacyjne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawiciele PES z terenu województwa lubelskiego.                        
 2. Spotkanie jest realizowane zgodnie z zasadami polityki równych szans – oznacza to, że mogą w nich brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania (miasto czy wieś).
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 Kodeksu Karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

 

 • 2

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutację uczestników na spotkanie przeprowadzi: specjalista ds. współpracy z JST w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.
 2. Informacja o rekrutacji na spotkanie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl w zakładce Aktualności oraz w zakładce Ekonomia społeczna – Aktualności.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, spełniające podstawowy warunek uczestnictwa wymieniony w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, zobowiązane są wypełnić i przesłać: pocztą, faksem, e-mailem (w formie skanu) lub dostarczyć osobiście właściwą kartę zgłoszeniową na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
 4. W przypadku dużej liczy zgłoszeń na spotkanie zostanie zakwalifikowanych po dwóch przedstawicieli z JST oraz przedstawicieli PES z terenu województwa lubelskiego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.                                                                                        
 5. Przedstawiciele zgłaszani do udziału w spotkaniu, zobowiązują się do uczestnictwa w całym spotkania.
 6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione karty zgłoszeniowe.
 7. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do dnia ustalonego przez specjalistę ds. współpracy z JST. Informacja o ostatecznym terminie zostanie umieszczona na stronie internetowej ROPS w Lublinie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 8. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed dniem zakończenia procesu rekrutacji, zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 9. O zakwalifikowaniu się na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych.
 10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu zostanie zamknięta na 5 dni przed rozpoczęciem spotkania.
 11. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na spotkanie drogą elektroniczną i/lub telefonicznie.
 12. Osoby zakwalifikowane na spotkanie zobowiązane są dostarczyć oryginał karty zgłoszeniowej do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
 13. Rezygnacja ze spotkania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w spotkaniu wraz z uzasadnieniem. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w/w rezygnacji nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem. Jeżeli rezygnacja nastąpi w krótszym terminie, uczestnik zobowiązany jest do wskazania do udziału w spotkaniu innej osoby spełniającej warunki udziału w spotkaniu. Podpisaną rezygnację wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć faksem, a następnie oryginał przesłać pocztą na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 

 • 3

Zasady udziału w spotkaniu i obowiązki uczestnika

 

 1. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatnie zestaw materiałów piśmienniczych, oraz wyżywienie w trakcie spotkania.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
 1. a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu;
 2. b) potwierdzenia obecności na spotkaniu własnoręcznym podpisem na liście obecności;
 3. c) potwierdzenia odbioru posiłków, materiałów piśmienniczych;
 4. d) wypełnienia niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem
  w spotkaniu.

 

 • 4

                                                Dokumenty zgłoszeniowe

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na karcie zgłoszeniowej, opatrzonej oficjalnym logiem promocyjnym województwa lubelskiego, flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z nazwą projektu i informacją o współfinansowaniu.
 1. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
 1. Poprawnie wypełniona karta powinna zawierać wszystkie wymagane dane oraz powinna być opatrzona datą jej wypełnienia, pieczęcią kierującego i czytelnym podpisem osoby delegującej uczestnika na spotkanie oraz własnoręcznym czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika spotkania.