Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 listopada 2019 roku /wtorek/ o godzinie 15 30 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XI Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

 • 1.      Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminów.
 • 2.      Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

 • 3.      Podjęcie uchwał w sprawach:
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat  Tomaszowski oraz warunków korzystania z tych przystanków
 •  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Podhorcach,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2019 rok,
 • określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich  przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków  dochodów,
 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
 •  zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,
 • przekazania skargi według właściwości.