Ogłoszenie PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prowadzi nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  1. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”

Program ma na celu wsparcie 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną poprzez poradnictwo psychologiczne oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną.W ramach Programu otrzymać można poradnictwo psychologiczne oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki w łącznym wymiarze 120 godzin.Udział w Programie jest bezpłatny.O zakwalifikowaniu do Programu decyduje otrzymana punktacja w skali Barthel oraz kolejność wpływu dokumentów.Komplet dokumentów tj. deklarację, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu oraz kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełnioną przez lekarza specjalistę należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68
w terminie do dnia 19.07.2018 roku