Ogłoszenie PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zatrudni na umowę cywilnoprawną:

  1. psychologa
  2. dietetyka
  3. rehabilitanta
  4. pielęgniarkę

do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne poradnictwo polegać będzie na udzielaniu wsparcia psychologicznego, bądź terapeutycznego. Pozostałe rodzaje wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych polegać będą na nauce pielęgnacji, rehabilitacji i nauce ustalania odpowiedniej dla rodzaju schorzenia diety. Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania w przypadku rehabilitanta i pielęgniarki, lub ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  miejsca świadczenia usługi w przypadku dietetyka i psychologa.Liczba osób objętych opieką wytchnieniową: 10.Liczba godzin poradnictwa przypadających na 1 osobę łącznie: 120 godzin. Koszt jednej godziny specjalistycznego poradnictwa w zakresie jw. nie może przekroczyć 40zł/godz. (btutto/brutto).

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  ul. Lwowska 68  osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19.07.2019 r.

Informacji w sprawie programu udziela: Anna Żmuda PCPR w Tomaszowie Lubelskim Tel 846643590w.84, e-mail: pcpr-tomaszow@o2.pl