Członkowie Tomaszowskiego Klastra Energii obradowali

27 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie członków Tomaszowskiego Klastra Energii.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jarosław Korzeń – wicestarosta, Jacek Sikora – koordynator Klastra (inicjator spotkania), dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG PIB Puławy, Rafał Pudełko – IUNG PIB Puławy, Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Renata Miziuk – prezes PGKiM, Tadeusz Wagner – dyrektor MZD w Tomaszowie Lubelskim, Jacek Wiśniewski – wójt gminy Krynice, Waldemar Miller – sekretarz gminy Tomaszów Lubelski, Katarzyna Piliszczuk – z ramienia gminy Tyszowce, Jan Sławiński – z ramienia gminy Telatyn, przedsiębiorcy z terenu powiatu.

Członkowie omówili najważniejsze zagadnienia obejmujące dotychczasowe działania, które zostały poczynione odnośnie TKE (Tomaszowskiego Klastra Energii).

Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.
Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii podpisał Powiat Tomaszowski, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Roztocze”, przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, producenci energii elektrycznej, inwestorzy realizujący i planujący inwestycje w odnawialne źródła energii.
W skład Rady Klastra wchodzą:
1. dr Magdalena Sławińska – przewodnicząca Rady z firmy SŁAWEX Zbigniew Sławiński z Tomaszowa Lubelskiego
2. Andrzej Adamek – wiceprezes, wójt gminy Bełżec
3. Marzena Czubaj- Gancarz – sekretarz, wójt gminy Tomaszów Lubelski
4. Jacek Zabandżała – Serwis Samochodowy BOSCH Jacek Zabandżała z Bełżca
5. Zbigniew Droździel – EKOEN sp. z o.o. z Lubyczy Królewskiej
6. dr hab. Paweł Węgierek – profesor Politechniki Lubelskiej
7. dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG PIB Puławy
8. Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
Koordynatorem Klastra jest Jacek Sikora, właściciel farmy fotowoltaicznej, firma Termosystemy sp. z o.o. z Jezierni, gmina Tomaszów Lubelski.
Celem Klastra jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić do:
a. wzrostu bezpieczeństwa energetycznego,
b. poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu elektroenergetycznego,
c. zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych,
d. uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii,
e. przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego.

6 września 2017 roku 34. podmioty podpisały ,,Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii”.

fot. M.Tereszczuk