Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięto  konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 26.03.2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru  ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych przez powiat organizacjom pożytku publicznego w 2019 r.  W załączeniu uchwała Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Nr 51/2019 z dnia 26 marca 2019r.
Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych przez powiat organizacjom pożytku publicznego w 2019 r.

Na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie powiatu środki w wysokości 40 000 zł. Termin składania ofert określono w ogłoszonym konkursie do dnia 6 marca 2019 r.      Wstępnego wyboru ofert i ich zaopiniowania dokonała w dniu 12 lutego 2019 r. komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 39/2019 z dnia 12 lutego                 2019 r.   Złożone oferty poddano szczegółowej analizie pod względem formalnym          i merytorycznym, ich zgodności z rodzajem zadań określonych w treści konkursu.

W terminie wpłynęły trzy oferty:

1) Tomaszowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego ROZTOCZE przy Gimnazjum Nr 1 na realizację zadania pn.: Szkolenie młodzieży w jeździe szybkiej na wrotkach.

Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie zadania – 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania pn.: Organizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży w kategoriach: Igrzyska Dzieci do klasy VI szkoły podstawowej, Igrzyska Młodzieży Szkolnej klas VII i VIII, Licealiada młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie zadania – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3) Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania pn.: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w 2019 r.

Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie zadania – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Komisja pozytywnie zaopiniowała złożone oferty i zakwalifikowała do udzielenia dotacji na rok 2019.