Sesja Rady Powiatu

V Sesja v VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu  20 marca 2019 roku /środa/ o godz. 15 30  w „Sali konferencyjnej” (III piętro) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.  W porządku obrad przewidziano m.in.   

 • 1.      Informację dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2018 roku.
 • 2.      Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
 • 3.         Podjęcie uchwał w sprawach:
 • – przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2021”,
 • – wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości położonej w Tomaszowie   Lubelskim przy ulicach Aleja Sportowa i Ordynackiej,
 • – określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków   przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2019 rok,
 • uchylająca uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum  w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,
 •  wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim   i likwidacji   Liceum Profilowanego,
 • wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim i likwidacji     Liceum Profilowanego
 • nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
 • określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,
 • – powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Tomaszowie   Lubelskim, 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
 • – udzielenia pomocy finansowej gminom Susiec, Lubycza Królewska, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Jarczów, Ulhówek, Łaszczów,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego,
 • zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
 • przekazania skargi według właściwości
 • – odwołania skarbnika powiatu,
 • powołania skarbnika powiatu