Sesja Rady Powiatu

W dniu  12 grudnia 2018 roku /środa/ o godzinie 1530 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady II Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.:

–  Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

–  Informacja o planie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1.powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostających, 

4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Przewłoce,

5. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego,

6. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

7.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

8. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich  na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku,

9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Łubczu,

 10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostających     w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

11.przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego  w Tomaszowie Lubelskim oraz udzielenia upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu  do prowadzenia sprawy w imieniu Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim przed Wojewódzkim Sądem    Administracyjnym,

12. ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu,

13.powołania Komisji Rewizyjnej,