Roczny Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego

Roczny Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Wstęp

Jednym z podstawowych zadań Powiatu Tomaszowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Samorząd Powiatu realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te Powiat realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiającymi aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska, na podstawie uchwalanego Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Roczny Program Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zwanego dalej Programem.

Kierując się zasadami współpracy, projekt Programu poddano konsultacjom społecznym.
W opracowaniu Programu wzięto również pod uwagę współpracę komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 • 1. Cele współpracy
 1. Celem głównym współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
 2. Cele szczegółowe współpracy:

promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców powiatu;

coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających
na terenie powiatu;

integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zdań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;

otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;

tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;

zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Powiatu przez włącznie
do ich realizacji organizacji pozarządowych;

współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej i gospodarczej w Powiecie Tomaszowskim;

wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

 • 2. Zasady współpracy

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

pomocniczości i suwerenności stron: organy Powiatu respektując odrębność
i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo
do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie, współpracują z podmiotami Programu,
a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;

partnerstwa: Powiat traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy;

efektywności: Powiat będzie dokonywał wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, oczekując od organizacji sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;

uczciwej konkurencji: Powiat będzie równorzędnie traktował organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;

jawności: Powiat będzie dążył do tego, aby wszelkie możliwości współpracy
z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również
w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych;

 • 3. Przedmiot współpracy
 1. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami są:

1) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;

2) zadania dotyczące promocji Powiatu;

3) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb;

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 • 4. Formy współpracy
 1. Pozafinansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczą:

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji;

angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;

koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez;

udzielania rekomendacji w zakresie sposobu realizacji zadań publicznych zleconych przez Samorząd Powiatu;

podejmowania inicjatyw integrujących osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu Tomaszowskiego wokół zadań ważnych dla regionu;

pomocy w organizacji szkoleń, spotkań, konferencji podnoszących jakość pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Tomaszowskiego.

Współpraca Powiatu o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.

Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

 • 5. Priorytetowe zadania publiczne
 1. Do priorytetowych zadań Powiatu Tomaszowskiego w 2019 roku we współpracy z podmiotami Programu należą:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportuw tym organizacja imprez masowych
o zasi
ęgu ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół.

2) ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia;

3) upowszechnianie turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji – w tym organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym; realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym;

nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

promowanie i organizowanie idei wolontariatu;

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 • 6. Okres realizacji programu
 • 6. Okres realizacji programu

Program współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 • 7. Sposób realizacji programu
 • 7. Sposób realizacji programu

Zlecenie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie :

1) otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu;

2) w oparciu o art. 19a ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert;

3) w trybie określonym w art. 11a ustawy , z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu w 2019 roku wynosi 40 000 zł.

 • 9. Sposób oceny realizacji programu
 1. Miernikami efektywności realizacji Programu będą informacje dotyczące :

liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;

liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez Samorząd Powiatu;

wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań publicznych przez organizacje;

liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje;

stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami
przyjętymi w Programie.

 1. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Starostwa
 • 10. Sposób tworzenia p
 • 10. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
 1. Prace nad przygotowaniem Programu prowadzone są przez Wydział Oświaty, Kultury
  i Kultury Fizycznej.
 2. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem informacji od komórek organizacyjnych Starostwa;

skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tomaszowskiego Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku poprzez upublicznienie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, na tablicy informacyjnej
i w Biuletynie Informacje Publicznej;

rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji, zamieszczenie na stronie internetowej, tablicy informacyjnej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji;

przedłożenie na posiedzenie Zarządu Powiatu projektu uchwały w sprawie wniesienia
pod obrady Rady Powiatu przyjęcia Programu.

 1. Uchwalony przez Radę Powiatu Program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa, tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • 11. Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

w otwartych konkursach ofert

Zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania podmiotów.

Konkursy na realizację zadań publicznych ogłasza Zarząd Powiatu.

Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych wynikających z niniejszego programu, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Zarząd Powiatu powołuje, w formie uchwały, komisję konkursową.

Komisja konkursowa w terminie 7 dni od zakończenia prac przekazuje całość dokumentacji konkursowej Zarządowi Powiatu.

Do zadań Komisji należy:

ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym,

przygotowanie zestawienia zaopiniowanych przez Komisję ofert dla Zarządu,

przygotowanie propozycji podziału środków finansowych pomiędzy oferentów,

sporządzenie protokołu prac Komisji.

Wyniki konkursu z uwzględnieniem wykazu podmiotów i zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznanych na realizację tych zadań, zostają opublikowane na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni roboczych od zatwierdzenia wyboru ofert przez Zarząd Powiatu.