Ogłoszenie -konkurs ofert

Załącznik

do uchwały nr 407/2018

Zarządu Powiatu

w Tomaszowie Lubelskim

z dnia 14 listopada 2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

 

 • I. Rodzaj zadania
 • 1.      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (łącznie dwa punkty) oraz realizacja zadań w zakresie edukacji prawnej.
 • 2.      W ramach prowadzenia punktów organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
 • 1)     udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie, o którym mowa w art. 3 ustawy,
 • 2)     świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 3a ustawy,

 

  1. 3)     prowadzenia edukacji prawnej w zakresie i formach wymienionych w art. 3b ustawy         o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 •  
 • II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                 i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 roku” przeznacza się kwotę brutto                                        w wysokości 128 040,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych).
 •  

 

  1. III. Zasady przyznania dotacji
 •  
 • 1.      Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:
 • 1)     ustawy z dni 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                 i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
 • 2)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r.,                       poz. 2077 z późn. zm.),
 • 3)     ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.).
 • 2.      Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie jej przekazana po zawarciu umowy na wykonanie zadania publicznego, na warunkach w niej określonych, w równych                       12 miesięcznych ratach.
 • 3.      Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert                              i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r., poz. 2057 (zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. 1.      Zadania objęte konkursem winny być zrealizowane w terminie od dnia 1 stycznia                     2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej                         i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych na terenie powiatu tomaszowskiego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi       w umowie.
 2. 2.      Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową         oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. 3.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość wydłużenia dyżurów do 5 godzin dziennie                   na zasadach zapisanych w art. 8 ust. 6 i 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej                         oraz edukacji prawnej.
 4. 4.      Organizacja co najmniej raz w roku będzie zobowiązana do wykonywania działań                       z zakresu edukacji prawnej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb.

V. Termin i warunki składania ofert

 

 1. 1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia                     24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r., poz. 2057) (zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia).                       w terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godziny 12.00     w wersji papierowej na adres:     Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim     22-600 Tomaszów Lubelski     (z dopiskiem: „KONKURS – nieodpłatna pomoc prawna 2019”)
 2.      Sekretariat, piętro I, pokój nr 30
 3.      ul. Lwowska 68
 4.     
 5. 2.      Druk oferty, a także wzory sprawozdania z wykonania zadania można pobrać ze strony internetowej: www.sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl – zakładka: Budżet, przetarg, zadania publiczne i ogłoszenia – hasło: Zadania publiczne.
 6. 3.      Oferta musi być opatrzona czytelnym/mi podpisem/mi przez osobę/y, które zgodnie                         z postanowieniami własnego statutu lub innego aktu prawnego są uprawnione                               do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych                         oraz zawierania umów.
 7. 4.      O realizację zadań w dwóch punktach pn.: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 rokumogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie,                     o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i/lub 22 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450                               z późn. zm.) które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. 1)     w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. a)      posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. b)      posiadają zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która:
 • –       ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • –       posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • –       korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • –       nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. c)      dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • –       poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej                                 i jej dokumentowaniem,
 • –       profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • –       przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,                       w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. d)      opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 1. 2)     w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 1. a)      posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 2. b)      posiadają umowę zawartą z osobą, która:
 • –       posiada wyższe wykształcenie,
 • –       ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy                 i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony                               do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,
 • –       korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • –       nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. c)      dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • –       poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • –       profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • –       przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. d)      opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. 5.      Oferta powinna wskazywać wprost osoby, które będą świadczyły nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu tomaszowskiego.
 2. 6.      O powierzenie prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego                                   lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami                                   albo rozwiązania umowy.
 3. 7.      Oczekuje się ofert zapewniających usługę kompleksową, tj. w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i w zakresie edukacji prawnej.
 4. 8.      W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych na ten cel środków.
 5. 9.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. 1)     aktualny statut lub inny dokument zawierający informacje o zakresie działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,
 2. 2)     aktualny odpis z właściwego rejestru,
 3. 3)     sprawozdanie z prowadzonej działalności: merytoryczne i finansowe za rok ubiegły, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,
 4. 4)     oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prowadzenia punktu                                   na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy                             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467);
 5. 5)     w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
 1. a)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. b)      pisemne zobowiązanie oferenta do:
 • –       zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • –       zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • –       przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,                     w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. c)      zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,       o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;
 2. d)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych                       do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę;
 3. e)      w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:
 • –       oświadczenia własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych                       oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie były karane                 za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • –       dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie                                 w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;
 1. f)        dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. 6)     w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
 1. a)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się                                   ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 2. b)      pisemne zobowiązanie oferenta do:
 • –       zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • –       zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • –       przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. c)      zawarte umowy z osobami uprawnionymi zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy                                 do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. d)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych                         do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę, w tym zaświadczenia potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie lub potwierdzające odbycie szkolenia zakończonego oceną pozytywną wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
 3. e)      oświadczenia własne osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. f)        dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. 10.  Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 2. 11.  Dołączone załączniki powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 3. 12.  Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona                   z przyczyn formalnych. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i poprawnie przygotowane, złożone wg obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. 13.  Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych .
 5. 14.  Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób finansowania                             i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

 

 1. 1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty składania ofert.
 2. 2.      Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim powoła Komisję, która dokona oceny ofert zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                   (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygniecie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.
 3. 3.      Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego                w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania                    oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. 4.      Oferty oraz załączniki do nich nie będą zwracane Oferentom.
 5. 5.      Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki                   po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 6. 6.      Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 7. 7.      Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym                   w ogłoszeniu, a w szczególności:
 1. 1)     złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
 2. 2)     złożone po terminie,
 3. 3)     których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
 4. 4)     dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 5. 5)     złożone przez osoby nieuprawnione,
 6. 6)     podpisane przez osoby nieuprawnione,
 7. 7)     oferty organizacji, które w poprzednich dwóch latach nie rozliczyły otrzymanych dotacji,
 8. 8)     niekompletne.
 1. 8.      Wybór podmiotu, któremu powierzona zostanie realizacja zadań nastąpi w oparciu               o następujące kryteria oceny merytorycznej:
 1. 1)      doświadczenie organizacji w wykonywaniu zdań wiążących się z przedmiotem oferty
 2. 2)      proponowana jakość wykonania zadania – kwalifikacje osób przy udziale, których realizowane będą zadania (liczba osób ograniczona do osób, które będą świadczyły nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu tomaszowskiego),
 3. 3)      posiadanie dodatkowych porozumień o wolontariacie zawarte z osobami,                   które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu,                         w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady,
 4. 4)      udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

 

 1. 9.      Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie Formularza oceny merytorycznej oferty (zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia).
 1. VII.        Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018Na realizację zadania publicznego związanego z nieodpłatną pomocą prawną                                       i edukacją prawną świadczoną przez organizacje pozarządowe wyłonione                                             w trybie otwartego konkursu ofert Powiat Tomaszowski przyznał dotacje w poszczególnych latach w wysokości 60 725,88 zł.

 VIII. Informacja Administratora danych

 

 1. 1.      Administratorem danych osobowych jest Starosta Tomaszowski z siedzibą                             przy ul. Lwowskiej 68.
 2. 2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewelina Kuma,
 3.      e-meil: iodo@tomaszow.org.pl, tel.: 84 664 25 87.
 4. 3.      3 Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert w organizacji, wykonania i rozliczania zadania publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych                       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. 4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia                     i rozliczenia zadań. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) przez trzy lata.
 6. 5.      Każdy posiada prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza,               którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. 6.      Zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,               gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. 7.      Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w konkursie na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2019 roku”