Przebudowa dróg powiatowych.

27 września 2018 r. została otwarta droga powiatowa po wykonaniu zadania pn.: “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260 L Tomaszów Lubelski – Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone” realizowanego w ramach “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wykonano nową nawierzchnię, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe przy kościele pw. św. Ojca Pio w Tomaszowie Lub.oraz oświetlone przejścia dla pieszych. Kwalifikowany koszt realizacji zadania wynosi 5 623 784,73 zł. Kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 2 811 892,00 zł, a wkład własny Powiatu Tomaszowskiego wynosi 2 811 892,73 zł.

Z tego programu jest także realizowana przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L Tomaszów Lubelski- Ulhówek na odcinku Przewłoka-Wierszczyca- Łubcze-Hubinek-Podlodów- o łącznej długości 12,68 km i wartości zadania 9,8 mln zł.

Obecnie trwają prace na drogach powiatowych w ramach projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy, obejmujący na terenie powiatu tomaszowskiego zadania inwestycyjne pn.: 1..„Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L odc. Lubycza Królewska- Machnów Nowy- Dyniska Stare”. Zakres rzeczowy inwestycji o długości 17,580 km obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowań zwykłych – 9 szt., przebudowę mostu oraz wybudowanie kładki dla pieszych na rzece Łukawica, przebudowę mostu na rzece Sołokija, przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych (10 szt.) oraz miejsca postojowego o łącznej długości 2 077 mb, wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, wymianę oznakowania pionowego, odbudowę systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi (przebudowę lub budowę przepustów pod zjazdami, odtworzenie rowów przydrożnych).
Całkowita wartość zadania wynosi 8 mln 904 tys. zł. Dofinansowanie ze środków przedmiotowego Programu wynosi 5 mln 206 tys. zł.

2. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 3505L Tarnawatka-Werechanie”. Zakres rzeczowy inwestycji o długości 8,916 km obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowań zwykłych – 3 szt, przebudowę i budowę chodników oraz peronów o łącznej długości 1 857 mb, przebudowę i budowę zatok autobusowych – 8 szt, wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, wymianę oznakowania pionowego, odbudowę systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi (przebudowę lub budowę przepustów pod zjazdami, odtworzenie rowów przydrożnych).
Całkowita wartość zadania wynosi 4 mln 889 tys. złotych. Dofinansowanie ze środków przedmiotowego Programu wynosi 2 mln 859 tys. zł.

Termin wykonania przedmiotowych zadań (na roboty w asortymencie drogowym) określony jest w umowie do dnia 26 kwietnia 2019 roku, z czego do dnia 31 sierpnia 2018 roku wykonawca wykazać ma co najmniej 40% zaawansowania robót.

Realizowana jest także przebudowa drogi powiatowej 3504L na odcinku Zamiany- Pańków-Tarnawatka Tartak o długości 8,46 km i wartości zadania 4,92 mln zł. Inwestycję dofinansował kwotą 1,8 mln zł fundusz leśny z Lasów Państwowych oraz gminy Tarnawatka i Tomaszów Lubelski.
Prowadzone są także prace na drogach powiatowych w gminie Jarczów na odcinku Nedeżów- Sowiniec, gminie Telatyn, przebudowa mostu na rzece Kamionka, gminie Rachanie w Pawłówce, gminie Krynice w Polanówce oraz w gminie Susiec.

Łącznie w 2018 r. na terenie powiatu tomaszowskiego zostanie przebudowanych ok. 60 km dróg powiatowych za ok.31,5 mln zł.