Ostatnia Sesja V Kadencji Rady Powiatu

W dniu  16 października 2018 roku /wtorek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXVIII Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

-Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminów.

– Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2018 roku.

– Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie na 2019 rok,

2/uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa   Obywateli  i Porządku Publicznego”,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację  w Powiecie Tomaszowskim na 2018 rok,

4/ uchwalenia statutu powiatu,

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

7/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

8/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

9/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

10/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bełżec,

11/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łaszczów.