Konsultacje społeczne na 2019 rok

KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU TOMASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 R.

Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 rok. Projekt programu dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim  https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=60227  oraz w wersji drukowanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 12 września 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bbartosiewicz@etomaszow.org.pl oraz w dniu zakończenia konsultacji do godz. 14:00 w pokoju 43 Starostwa Powiatowego. Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji. Wyniki konsultacji zostaną ujęte w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.