Sesja Rady Powiatu

W dniu  28 czerwca 2018 roku /czwartek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXIV Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1.     Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.
  3.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.
  4.       Ocena zasobów pomocy społecznej.
  5.       Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020” w 2017 roku.
  6.       Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej    w Tomaszowie Lubelskim,

– uchwalenia Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach,

– nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim,

– określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat    Tomaszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

– udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek,

– zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

– ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.