Sesja Rady Powiatu

 W dniu  29 maja 2018 roku /wtorek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXIII Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.:
 

  • 1.      Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w roku 2017.
  • 2.      Ocena podsumowująca stan sanitarny Powiatu Tomaszowskiego za 2017 rok.
  • 3.      Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych w powiecie tomaszowskim.
  • 4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1/ zmiany Uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru   

godzin   zajęć, zwolnienia z obowiązku  realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przez  nauczycieli,  którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Tomaszowski oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla
pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców  metodycznych,

2/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tomaszowskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

3/ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017 roku”,

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Szkolnej,

5/ uchylenia części uchwały dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Tarnawatka

   części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L i Nr 3263L w zakresie

   dotyczącym drogi Nr 3504L,

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

8/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

   w Czartowcu,

9/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła

   w Perespie,

10/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana

    Chrzciciela w Rzeplinie,

11/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi

     Panny w Tomaszowie Lubelskim,

12/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata

    w Grodysławicach,

13/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego

     w Żulicach,

14/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny

      w Wożuczynie,

15/ udzielenia dotacji dla Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy

     w Tomaszowie Lubelskim,

16/ udzielenia dotacji dla Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Hrebennem,

17/ udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena
w Suścu,

18/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

19/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

20/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

21/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

22/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

23/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Krynice.

  • 5.      Przyjęcie Stanowiska w sprawie projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw które złożył Klub Parlamentarny PSL do Marszałka Sejmu celem legislacji.