Nabór trenerów do programu korekcyjno – edukacyjnego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

Nabór trenerów do programu korekcyjno – edukacyjnego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje trenerów do prowadzenia oddziaływań w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Opis stanowiska:

Prowadzenie 60 godzin warsztatów grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach dodatkowej umowy prowadzenie spotkań indywidualnych z osobami stosującymi przemoc.

Wymagania:

  • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • odbycie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie potwierdzone stosownymi dokumentami;
  • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne!

Udzielając odpowiedzi na niniejszą ofertę należy dołączyć:

  • CV;
  • komplet dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  • dokumenty potwierdzające odpowiedni staż i charakter pracy;
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i przebyte szkolenia.

Pozostałe informacje:

Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną

Kontakt: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, mail: oik.tomaszow@interia.pl, nr tel. 84 663 42 98.

CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” prosimy przesyłać drogą internetową pod adres oik.tomaszow@interia.pl

Nabór trwa do dnia 1 czerwca 2018 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana bezpośrednio do osób, które zgłosiły swoje kandydatury.