Porządek obrad XXXII Sesji V Kadencji Rady Powiatu

Zawiadamia się, że w dniu 27 marca 2018 roku /wtorek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXXII Sesji V Kadencji Rady Powiatu  w Tomaszowie Lubelskim.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji.

 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.

 1. Interpelacje radnych.

 2. Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2017 rok.

 4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego
  w 2017 roku.

 5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2017 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

  2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2018 rok,

  3. nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim,

  4. wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Krynice części zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3266L Polany – Zadnoga – Krynice – Janówka na odcinku Krynice – Polany,

  5. wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Bełżec części zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3540L Bełżec -Szalenik- Lubycza Królewska na odcinku Bełżec- Szalenik,

  6. zmiany Uchwały Nr XXXI/327/18 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

  7. rozwiązania Zespołu Szkół Nr 5im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

  8. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach,

  9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżec,

  10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów,

  11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Krynice,

  12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubyczy Królewska,

  13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,

  14. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rachanie,

  15. udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec,

  16. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnawatka,

  17. udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

  18. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski,

  19. udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyszowce,

  20. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

  21. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  22. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 9. Zakończenie obrad.