Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 21.02.2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru wyboru ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych przez powiat organizacjom pożytku publicznego w 2018 r.
Łączna kwota dotacji wynosiła 30 000 zł. W przewidzianym terminie wpłynęły 2 oferty, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Zarząd Powiatu dokonał wyboru dwóch ofert złożonych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i postanowił wesprzeć zadania pn.
1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym kwotą 25 000,00 zł.
2. Or
ganizacja imprez sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży dla szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada” powiatu tomaszowskiego kwotą 5 000,00 zł.

W załączeniu Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2018 r.