Zatrudnianie cudzoziemców- zmiany od 1 stycznia 2018 r.

11 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się Konferencja ,,Zatrudnianie cudzoziemców- zmiany od 1 stycznia 2018 r.” poświęcona powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski oraz Zofia Swatowska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powitali prelegentów spotkania, zaproszonych gości, przedsiębiorców, rolników oraz wszystkich obecnych na spotkaniu.
Przedstawiono następujące prezentacje:
1. ,,Legalizacja pobytu cudzoziemców w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP”- p. Aleksander Kalisz- Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
2. ,,Zmiana przepisów regulujących zasady zatrudniania cudzoziemców ( nowe wizy)”- p. kpt SG Ewa Pomorska- Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.
3. ,, Pracuję legalnie”- p. Leszek Ostasz, Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
4. ,,Obowiązki Powiatowego Urzędu Pracy w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”-p. Alicja Gozdek, p.o. kierownika Referatu Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.
5. ,,Podleganie ubezpieczeniom  społecznym cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP”- p. Janina Łasocha- Kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim.
Na zakończenie spotkania Zofia Swatowska- Dyrektor PUP podziękowała wszystkim uczestnikom za czynny udział w spotkaniu i zaprosiła do dyskusji.