Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 listopada 2017 roku /czwartek/ o godzinie 1200 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXIX Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.:informację nt. planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za   rok szkolny 2016/2017wraz z wynikami egzaminów.
Radni podejmą uchwały w sprawach:

1/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2018 rok,

2/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Czarnieckiego w Tyszowcach

3/ przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości    pozostających w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie   Lubelskim,

5/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek    ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego,

6/ wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego    Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok obrotowy 2017 oraz 2018,

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji   Rady Powiatu,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

10/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łaszczów,

11/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ulhówek.