„ ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ”

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny – 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu – www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu wysyła do wytypowanej grupy mieszkańców Lubelszczyzny zaproszenie do służby w 2.Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Listy intencyjne mogą znaleźć w skrzynkach pocztowych mieszkańcy miasta i gminy, żołnierze rezerwy jak również osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie pełniły czynnej służby wojskowej. Oferta służby w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej skierowana jest do mieszkańców Lubelszczyzny, którym zależy na bezpieczeństwie narodowym, ochronie oraz wspieraniu lokalnych społeczności. Jest propozycją pogodzenia służby wojskowej z pracą zawodową.Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest m.in. obrona kraju, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed skutkami działania klęsk żywiołowych, podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wykonywanie obowiązków służbowych będzie polegać na szkoleniu w jednostce wojskowej ( jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od listopada do czerwca –średnio 20 dni w roku oraz 10 dni w okresie urlopowym). Żołnierz WOT będzie mógł pogodzić pracę zawodową z wykonywanymi obowiązkami w jednostce wojskowej.Przysługiwać mu będą świadczenia finansowe, na które będą się składać kwoty „dodatek za gotowość bojową” – 320 zł miesięcznie oraz „uposażenia za odbyte ćwiczenia wojskowe” dla ochotnika w stopniu szeregowego -182, 40 zł za 2 dni ćwiczeń. Łącznie uposażenie zasadnicze oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie.Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu wyznaczony został mjr Tomasz Dąbkowski tel 261 181 127.