Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 10 października 2017 roku /wtorek/ o godz. 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68.W porządku obrad przewidziano m.in.:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2017 roku.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej w   użytkowaniu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

2/ przyjęcia „Programu wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017- 2020”,

3/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie
Lubelskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,

4/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie
Lubelskim w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalnego wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,

5/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą
do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe wchodzącą w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,

6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w Branżową Szkołę I Stopnia
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim,

7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim w Branżową Szkołę
I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,

8/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

10 / rozpatrzenie skargi.