Konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

Projekt programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=53288 oraz w wersji drukowanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r., poprzez wyrażenie opinii wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beatasw@etomaszow.org.pl oraz w dniu zakończenia konsultacji do godz. 14.00 w pokoju 42 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

Wyniki konsultacji ujęte będą w uzasadnieniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.