Sesja Rady Powiatu

 W dniu 29 sierpnia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 1100 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXVII Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W porządku obrad przewidziano m.in.

       Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Tomaszowskiego za rok 2016.

  1. Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020” za rok 2016.
  2. Informacja dotycząca przygotowania do roku szkolnego 2017/2018 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

   – wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach RPOWL na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy,

– przystąpienia Powiatu Tomaszowskiego do „Tomaszowskiego Klastra Energii”,

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,

– określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,   zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i palcówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców metodycznych,

– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2017 rok,

– ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich
przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,

– zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020,
(Posadów- Telatyn),

– zaciągnięcia pożyczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020,
(Tyszowce- Nabróż- Żulice),

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w związku z nawałnicą,

– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rzeplinie,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Susiec na realizacje zadania inwestycyjnego –„Przebudowa
drogi gminnej nr 111718L od km 0+000 do km 1+475 o długości 1,475 km w miejscowości Łuszczacz
i Róża”,

– udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Susiec,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Ulhówek,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Telatyn,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaszczów,