Sesja Rady Powiatu

W dniu 8 maja 2017 roku /poniedziałek/ o godzinie 1000 w sali narad „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady XXV Sesji V Kadencji Rady Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Tomaszowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2016 roku”,

2/ uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach,

3/ uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach ,

4/ wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
oraz likwidacji Liceum Profilowanego,

5/ wyłączenia ze składu Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
oraz likwidacji Policealnego Studium Informatycznego,

6/ wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej

   województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających

   dostępność komunikacyjną do regionalnych subregionalnych centrów rozwoju” w ramach

   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś

   Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ

   transportowy,