Podpisanie umowy na dokształcanie zawodowe.

18 kwietnia 2017 r. Jan Kowalczyk- Starosta, Jerzy Wereszczak- Wicestarosta i Barbara Pakosik- Skarbnik Powiatu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu pn.,,Kompetencje w zawodzie drogą do kariery”.
Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2017 r do 30 września 2019 r.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa.12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele z 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowski: Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja (technikum i ZSZ) oraz Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub (technikum i ZSZ).
Zaplanowane w projekcie wsparcie ma charakter kompleksowy – obejmuje nauczycieli i uczniów oraz doposażenie pracowni zawodowych. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. co najmniej doposażenie szkół objętych wsparciem w projekcie, przeszkolenie nauczycieli oraz organizację staży i praktyk dla uczniów u pracodawców.
Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w  szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zwiększenie szans na rynku pracy 310 uczniów szkół objętych projektem oraz podniesienie kompetencji 21 nauczycieli.
Partnerem realizacji projektu jest Syntea S.A. z Lublina wyłoniona w ramach konkursu naboru partnera spoza sektora finansów publicznych.
Budżet projektu wynosi  1 622 949, 12 zł a wkład własny powiatu 61 684,00 zł.